🥇 Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Anh (Phải Biết) | KISS English

Chuyên Đề: Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​Câu gián tiếp trong tiếng anh là một trong những kiến thức ngữ pháp cơ bản mà bất kỳ người học tiếng Anh nào cũng nên nắm được.

​Dưới đây là tổng hợp cách sử dụng cơ bản câu gián tiếp qua các loại câu, hãy cùng tìm hiểu nhé.

​I. Phân Biệt Câu Trực Tiếp - Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​Câu trực tiếp (direct speech) là câu nói của ai đó được trích dẫn lại nguyên văn và thường được để trong dấu ngoặc kép (“… ”).

​Ví dụ: “I love shopping”, she said.

​Câu gián tiếp (indirect/reported speech) là câu tường thuật lại lời nói của người khác theo ý của người tường thuật mà ý nghĩa không thay đổi.

​Ví dụ: She said that she loved shopping.

Phân biệt câu trực tiếp - câu gián tiếp trong tiếng Anh

Phân biệt câu trực tiếp - câu gián tiếp trong tiếng Anh

​II. Cách Sử Dụng Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​Để chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp, chúng ta chỉ cần ghép nội dung tường thuật vào sau động từ tường thuật và thực hiện một số biến đổi sau:

​1. Lùi Thì Của Câu

​Nếu động từ tường thuật (reporting verb) của câu ở thì quá khứ thì phải lùi động từ chính về quá khứ một bậc khi chuyển từ lời nói trực tiếp (direct speech) sang lời nói gián tiếp (indirect / reported speech) theo quy tắc sau:

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Hiện tại đơn

Quá khứ đơn

Hiện tại tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễn

Hiện tại hoàn thành

Quá khứ hoàn thành

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ đơn

Quá khứ hoàn thành

Quá khứ tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Tương lai đơn giản

Tương lai đơn trong quá khứ (would/shoud)

Tương lai gần

Tương lai gần trong quá khứ (was/were going to)

Tương lai tiếp diễn

Tương lai tiếp diễn trong quá khứ

Tương lai hoàn thành

Tương lai hoàn thành

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

Tương lai hoàn thành tiếp diễn trong quá khứ

​Một số trường hợp đặc biệt không lùi thì khi chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp:

​​1. Nếu động từ tường thuật (reporting verb) chia ở các thì hiện tại: chúng ta giữ nguyên thì của động từ chính và các trạng từ chỉ nơi chốn cũng như trạng từ chỉ thời gian trong câu trực tiếp khi chuyển sang gián tiếp.

​Ví dụ:

 • ​​ He says: “I’m going to New York next week.”
 • ​​He says he is going to New York next week.

​​ 2. Sự thật, sự việc luôn luôn đúng

​Ví dụ:

 • ​“The earth moves round the sun” he said.
 • ​He said that the earth moves round the sun.

​3. ​Câu điều kiện loại II và III

Ví dụ:

 • ​“If I were you, I would leave here” he said.
 • ​He said that if he were me, he would leave there.

4. Wish + past simple/ past perfect

Ví dụ:

 • ​“I wish I lived in Da Nang”, he said.
 • ​He said he wished he lived in Da Nang.

5. Cấu trúc “it’s time somebody did something”

​Ví dụ:

 • ​“It’s time he woke up”, she said.
 • ​She said it was time he woke up.

​​6. Would/ should/ ought to/ had better/ used to không chuyển

​Ví dụ:

 • ​“ You’d better work hard” he said
 • ​He said that I had better work hard.

​2. Biến Đổi Đại Từ, Tân Ngữ Và Tính Từ Sở Hữu

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

I

He/She

We

They

You

He/She/I/They

me

him/her

us

them

you

him/her/me/them

myself

himself/herself

ourselves

ourselves

yourself

himself / herself / myself

yourselves

themselves

my

his / her

our

their

your

his / her / my/ their

​3. Biến Đổi 1 Số Động Từ Khuyết Thiếu

 • ​Can -> could
 • ​May -> might
 • ​Must -> had to
 • Will -> would
 • Shall -> should

​4. Biến Đổi Một Số Trạng Từ Chỉ Thời Gian, Nơi Chốn

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Here

There

This

That

These

Those

Today

That day

Tonight

That night

tomorrow

The next day/ The following day

Next week

The following week

Yesterday

The day before/ The previous day

Last week

The week before/ The previous week

The day after tomorrow

In 2 days’ time

The day before yesterday

Two days before

Now

Then

Ago

Before 

​III. Câu Trần Thuật Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​ Khi biến đổi câu trần thuật từ trực tiếp sang gián tiếp, chúng ta sử dụng các động từ tường thuật: say (that), tell sb (that)

​Thực hiện các biến đổi cần thiết về đại từ, tân ngữ, tính từ sở hữu,...và lùi thì nếu động từ tường thuật chia ở thì quá khứ.

S + said /said to sb that/ told sb that + Clause

​Ví dụ:

 • ​“ I am going to buy this house next month”, she said.
 • ​She said that she was going to buy that house the following month.
 • ​“ I am going to buy this house next month”, she said.
 • ​She said that she was going to buy that house the following month.

IV. Câu Hỏi Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​1. Câu Hỏi Yes/No:

​ Động từ tường thuật sử dụng: ask, wonder, want to know

​Thêm if/whether sau động từ tường thuật

S + asked (sb) / wondered / wanted to know + if/whether + Clause

Ví dụ:

 • ​“Do you love camping?, Nam asked.
 • ​Nam asked me if I loved camping.

Chú ý: Nếu trong câu trực tiếp có từ “or not” thì trong câu gián tiếp bắt buộc dùng “whether”.

​Ví dụ:

 • ​“Does Lan like apple or not?”, he asked.
 • ​He wondered whether Lan liked apple or not.

​2. Câu Hỏi Wh- Questions:

​Động từ tường thuật thường sử dụng: ask, wonder, want to know

​Sau động từ tường thuật là từ để hỏi và mệnh đề (lùi thì nếu cần thiết) không đảo ngữ

S+ asked (sb) / wondered/ wanted to know + Wh-word + S+ V (thì)

​Ví dụ:

 • ​“How do you go to school?”, my teacher asked.
 • ​My teacher wanted to know how I went to school.

​V. Câu Mệnh Lệnh Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​Khẳng định:

S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O + to V

​Ví dụ:

 • ​“Turn down the music, please.”, he said.
 • ​He told us to turn down the music

​Phủ định:

S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O + not + to V

​Ví dụ:

 • ​​“Don’t smoke in this room.”, she said to Nam.
 • ​She told Nam not to smoke in that room.

Khi câu trực tiếp mang nghĩa ra lệnh, ta dùng động từ tường thuật order:

order sb to do st

​Ví dụ:

 • ​He said to me angrily: “Go out!”
 • ​He ordered me to go out.

​VI. Một Số Trường Hợp Đặc Biệt Của Câu Gián Tiếp

​Đôi khi, tùy vào sắc thái ý nghĩa của câu trực tiếp mà ta sẽ chọn động từ tường thuật phù hợp (ngoài ask, tell), các động từ tường thuật chia làm 2 nhóm chính:

​Câu gián tiếp có động từ tường thuật đi với to V:

​Offer to V: đề nghị giúp đỡ ai cái gì

​Advise sb to V: khuyên ai làm gì

​Invite sb to V: mời ai làm gì

​Remind sb to do st: Nhắc nhở ai làm gì

​Warn sb to V: cảnh cáo ai làm gì

​Câu gián tiếp có động từ tường thuật đi với Ving:

​Apologize (to sb) for st/ doing st: xin lỗi (ai) về điều gì/ vì đã làm gì

​Accuse sb of st/ doing st: Buộc tội ai về điều gì/ vì đã làm gì

​Suggest Ving: gợi ý làm gì

​Ngoài ra:

​Exclaim that: khen ngợi =  compliment sb on st: khen ai về cái gì

​Explain that: giải thích rằng

​VII. Bài Tập Về Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

 1. He said, "I like this song."
 2. "Where is your sister?" she asked me.
 3. "I don't speak Italian," she said.
 4. "Say hello to Jim," they said.
 5. "The film began at seven o'clock," he said.
 6. "Don't play on the grass, boys," she said.
 7. "Where have you spent your money?" she asked him​.
 8. "I never make mistakes," he said.
 9.  "Does she know Robert?" he wanted to know.
 10. "Don't try this at home," the stuntman told the audience.
 11. "I often have a big hamburger.", Benjamin says.
 12. “If I were you, I’d stop taking tranquizllers. They won’t be good for you health in the long run,” I said.
 13. Frank: "How much pocket money does Lisa get?"
 14. “Don’t touch that wire, will you,” said the mother.
 15. Patricia: "My mother will celebrate her birthday next weekend.”
 16.  “I’m sorry I’m late,” he said.
 17. “Shall I do the cleaning up for you?” he said.
 18. “If I were you, I would buy that book ”, she said.
 19. “Why don’t we go to the cinema tonight?” he said.
 20. “Would you like to come to my birthday party next Saturday?” she said.
 21. “Let’s go swimming this Sunday”, he said.
 22. “ Shall I carry the bag for you?” he said.
 23. “What a beautiful dress!” she said.
 24. “How ugly!” he said.
 25. “Remember to lock the door” she said.

XEM ĐÁP ÁN:

Top 5 bài viết học tiếng Anh hay nhất

Đây là các bài viết chủ đề tiếng Anh giao tiếp được nhiều người đọc nhất trong tháng:

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo