Cách Đánh Trọng Âm Tiếng Anh Dễ Nhớ (Mẹo Hay) | KISS English

Cách Đánh Trọng Âm Tiếng Anh Dễ Nhớ (9 Quy Tắc)

Đây là video ĐẦY ĐỦ và CHI TIẾT NHẤT về cách đánh trọng âm tiếng Anh. Bấm vào nút PLAY bên dưới để xem ngay nhé:

Video cách nhấn trọng âm trong tiếng Anh đơn giản và dễ hiểu | KISS English Ms Thuỷ

Muốn luyện nói tiếng Anh tự nhiên, một trong các yếu tố quan trọng bạn nhất định không thể bỏ qua đó là trọng âm.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc xác định trọng âm của từ, dưới đây là cách đánh trọng âm tiếng Anh dễ nhớ mà bạn nên biết.

Quy tắc 1: Hầu hết các danh từ và tính từ có 2 âm tiết, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất

Ví dụ: 

Apple  /ˈæpl/Orange /ˈɔːrɪndʒ/
Rainy /ˈreɪni/Happy  /ˈhæpi/

Xem video “Cách Phát Âm Chuẩn Quốc Tế” dựa vào bảng phiên âm tiếng Anh IPA

Quy tắc 2: Hầu hết các động từ và giới từ có 2 âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ:

Become /bɪˈkʌm/Behind /bɪˈhaɪnd/ 
Enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/Toward /təˈwɔːd/

Quy tắc 3: Hầu hết các từ có tận cùng là: oo, oon, ee, eer, ain (chỉ xét động từ), ology, ique, esque, ette thì trọng âm rơi vào chính âm tiết đó.

Ví dụ:

Bamboo /ˌbæmˈbuː/Degree /dɪˈɡriː/Maintain /meɪnˈteɪn/Picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/
Typhoon  /taɪˈfuːn/Engineer  /ˌendʒɪˈnɪr/Biology /baɪˈɑːlədʒi/Unique /juˈniːk/

Quy tắc 4: Các từ có tận cùng là: ion, ity, ic, ial, ian, ible, id, eous, uous thì trọng âm thường rơi vào âm tiết trước nó. 

Ví dụ:

Tradition /trəˈdɪʃn/Magician məˈdʒɪʃn/
Ability /əˈbɪləti/Responsible /rɪˈspɑːnsəbl/
Electric /ɪˈlektrɪk/Humid /ˈhjuːmɪd/
Commercial /kəˈmɜːrʃl/Advantageous /ˌædvənˈteɪdʒəs/

Xem video “Cách Phát Âm Đuôi -ED” đơn giản, dễ nhớ

Quy tắc 5: Danh từ ghép thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Ví dụ: 

Shortlist /ˈʃɔːrtlɪst/Guidebook /ˈɡaɪdbʊk/
Bathroom  /ˈbæθrʊm/Bookshop  /ˈbʊkʃɑːp/

Quy tắc 6: Tính từ ghép 

+ Tính từ ghép thường có trọng âm là âm tiết 1: home-sick, air-sick, water-proof

+ Tính từ ghép có từ đầu tiên là adj hoặc adv (hoặc có đuôi ed) thì trọng âm là âm tiết 2: bad-temper, well-informed, down-stairs, well-done, short-handed

Cách đánh trọng âm tiếng anh
Cách đánh trọng âm tiếng anh

Quy tắc 7: Một số tiền tố và hậu tố không ảnh hưởng đến trọng âm của từ: re, mis, dis, un, im, il, ir, in, en, ed, s,es, ling, ly, ful, less, ness, ent, ence, ance, ive, ative, able, ist, ish, er, or,…

Mẹo: Khi xét trọng âm của các từ có tiền tố và hậu tố, trước hết hãy bỏ các tiền tố, hậu tố đi và xét trọng âm của từ gốc. 

Ví dụ: 

Independence                   => Depend /dɪˈpend/
Disappearance           => Appear /əˈpɪr/
Uncomfortably                  => Comfort /ˈkʌmfərt/

Quy tắc 8: Những từ có âm tiết /ə/ thì không nhận trọng âm

Ví dụ: 

pagoda /pəˈɡoʊdə/machine /məˈʃiːn/
Today /təˈdeɪ/Literature /ˈlɪtrətʃʊr/

Quy tắc 9: Với những từ có thể đóng nhiều vai trò thì khi là danh từ, tính từ => trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1; khi là động từ => trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. 

Ví dụ:

Export (n) /’ekspɔ:t/Export (v) /ɪkˈspɔːrt/
Present (n, adj)  /ˈpreznt/Present (v)  /prɪ’zent/
Perfect (n, adj)  /ˈpɜːrfɪkt/Perfect (v) /pə’fekt/ 
GG dịch đánh trọng âm tiếng Anh

Trên đây là 9 nguyên tắc cơ bản về cách đánh trọng âm tiếng Anh dễ nhớ, dễ thuộc. Bạn đừng quên áp dụng 9 nguyên tắc này khi nói tiếng Anh để cách phát âm của mình trở nên chuẩn xác hơn, tự nhiên hơn nhé. 

Top 5 bài viết học tiếng Anh online hay nhất

Đây là các bài viết được nhiều người đọc nhất trong tháng:

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Với phương châm "Keep It Simple & Stupid" - KISS English mong rằng bạn sẽ giỏi tiếng Anh nhanh chóng và thành công trong cuộc sống. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo