Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 9 Có Đáp Án | KISS English

Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 9 Có Đáp Án

Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn bài tập thực hành tiếng anh 9 có đáp án giúp các bạn ôn luyện hiệu quả. Hãy theo dõi nhé. 

Xem ngay cách học từ vựng siêu tốc và nhớ lâu tại đây nhé: 

Video hướng dẫn cách học từ vựng siêu tốc – Ms Thuy KISS English

Lớp 9 là bậc học cuối cùng ở cấp 2 nên kiến thức tiếng Anh ở giai đoạn này được cho là quan trọng nhất. Đây cũng là thời điểm quan trọng để các bạn trau dồi kiến thức trước khi bước vào kì thi lớp 10. Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn bài tập thực hành tiếng anh 9 có đáp án để các bạn có thể ôn luyện thật hiệu quả nhé.

Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 9 Có Đáp Án (Trắc Nghiệm)

Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 9 Có Đáp Án (Trắc Nghiệm)
Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 9 Có Đáp Án (Trắc Nghiệm)

1. Malaysia is divided…………………two regions.

A. to B. on C. in D. into

2. She often goes to the……….to pray because her regions is Islam.

A. church B. pagoda C. temple D. mosque

3. Mary was really………….by the beauty of Hanoi.

A. impress B. impression C. impressive D. impressed

4. The United State has a…………..of around 250 million.

A. population B. separation C. addition D. introduction

5. Mathematics and Literature are…………..subject in high schools.

A. adding B. compulsory C. optional D. religious

6. It’s very kind…………..you to say so!

A. in B. to C. for D. of

7. I wish Susan……………harder for her examination.

A. will work B. worked C. has worked D. works

8. The ‘ao dai’ is the……………dress of Vietnamese women.

A. beautiful B. traditional C. casual D. baggy

9. The word Jeans comes…………..a kind of material that was made in Europe.

A. in B. at C. from D. on

10. He……………with friends in apartment in HCMC since last week.

A. living B. has lived C. lived D. live

11. They often go to that……………to pray.

A. market B. hotel C. hostel D. shrine

12. There is a small bamboo……………at the entrance to the village.

A. forest B. forestation C. forest ranger D. forestry

13. There is a meeting………………9 AM and 2 PM.

A. on B. between C. till D. at

14. He was born…………..15th, January.

A. in B. of C. at D. on

15. We have lived in Hanoi…………… 4 years.

A. in B. since C. for D. at

16. We have many well………….. teachers here.

A. qualify B. quality C. qualified D. qualification

17. She asked me where I………….. from.

A. come B. came C. to come D. coming

18. What aspect of……………. English do you find difficult?

A. study B. studied C. learnt D. learning

19. Who told you of the news? The………….. may not be correct.

A. inform B. information C. informational D. informative

20. She thinks chatting on the Internet is time……………….

A. consume B. consumer C. consuming D. consumption

21. Can you tell me who ……………this kind of machine?

A. invented B. invention C. inventor D. inventive

22. Your teacher writes poems or stories,……………she?

A. don’t B. won’t C. didn’t D. doesn’t

23. Excuse me. Can I…………….in this area?

A. smoke B. smoking C. smoked D. to smoke

24. If he……………a student, he will get a discount.

A. is B. was C. were D. will be

25. Can you turn…………..the light? It’s too dark.

A. on B. off C. in D. for

26. We can…………..easily in the daylight.

A. to read B. reading C. reads D. read

27. What can we do to spend less……………lighting?

A. in B. on C. about D. of

28. She is very tired;…………….., she has to finish her homework.

A. moreover B. so C. and D. however

29. Is he an actor ……………a singer? An actor.

A. and B. or C. with D. so

30. I suggest ……………money for the poor people in our neighborhood.

A. save B. to save C. saving D. saved

31. Who looks …………….your children when you are away from home?

A. for B. at C. after D. to

32. He got wet ……………he forgot his umbrella.

A. because of B. because C. but D. and

33. He is going to the post office…………..he wants to send a letter.

A. because B. but C. and D. moreover

34. She studies well……………she is busy.

A. because B. since C. although D. and

35. The people…………..live in Greece speak Greek.

A. which B. whom C. where D. who

36. Auld Lang Syne is a song…………..is sung on New Year’s Eve.

A. which B. who C. whom D. when

37. Peter, ……………can compose many pieces of music, sings very well.

A. which B. whom C. who D. whose

38. Do you know the man …………….you met yesterday?

A. who B. whom C. which D. whose

39. The car …………..he has just bought is very expensive.

A. who B. whom C. which D. whose

40. According to the weather…………..it will be raining tonight.

A. forecast B. forecaster C. forecasted D. forecasting

41. Yesterday a hurricane hit the…………….of Vung Tau City.

A. coaster B. coast C. coasting D. coastal

42. The …………..can know when a volcano will erupt nowadays.

A. science B. scientific C. scientists D. scientifically

43. Many people become ………………because of the natural disaster every year.

A. homeland B. homesick C. homeless D. homework

44. Daddy, it’s the weather forecast ……………..TV.

A. in B. to C. on D. at

45. I am preparing for the picnic ……………..my friends tomorrow.

A. at B. to C. in D. with

46. Kangaroos, which come ……………..Australia, have long tails.

A. to B. in C. from D. for

47. Mount PinaTubo, ………………is a volcano in the Philippines, erupted in 1991.

A. which B. who C. whom D. whose

48. We ……………since we left school.

A. don’t meet B. didn’t meet C. won’t meet D. haven’t met

49. In 1995, a huge earthquake …………….the city of Kobe in Japan.

A. strike B. struck C. striking D. striked

50. I can’t hear what you are saying. Can you…………….the radio?

A. turn on B. turn off C. turn up D. turn over

Sách Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 9 Có Đáp Án

Sách Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 9 Có Đáp Án
Sách Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 9 Có Đáp Án

Bài tập thực hành tiếng Anh 9 có đáp án

Link: https://sachhoc.com/bai-tap-thuc-hanh-tieng-anh-9-co-dap-an-mai-lan-huong 

Bài Tập Tiếng Anh 9 (Có Đáp Án)

Link: https://thuvienpdf.com/bai-tap-tieng-anh-9–co-dap-an-#gsc.tab=0 

Bài tập tiếng Anh 9 theo từng chuyên đề ngữ pháp

Link: https://sachhoc.com/bai-tap-tieng-anh-9-theo-tung-chuyen-de-ngu-phap-amsterdam 

Lời Kết

Trên đây là những thông tin về bài tập thực hành tiếng anh 9 có đáp án mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả. 

Tham khảo thêm bài viết của KISS English:

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo