Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao | KISS English

Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao

Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn những bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 6 nâng cao. Hãy theo dõi nhé.

Xem ngay cách nắm thuộc lòng 12 thì trong tiếng anh tại đây:

Video hướng dẫn cách nắm thuộc lòng 12 thì trong tiếng Anh | Ms Thuỷ KISS English

Tiếng Anh cấp 2 đã bắt đầu không còn đơn giản như ở cấp tiểu học. Nếu bạn có ý muốn tham gia thi học sinh giỏi tiếng Anh, bạn cần phải nâng cao kiến thức ngay từ lúc này. Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn những bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 6 nâng cao. 

Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao Có Đáp Án

Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao Có Đáp Án
Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao Có Đáp Án

Exercise 1

In this section, you must choose the word or phrase which best completes each sentence. Circle the letter A, B, C, or D against the number of each item 1-20 for the word or phrase you choose. 

1. My sister is very fond ……………….. chocolate candy.
A. of
B. about
C. with
D. at

2. I have studied English ………………..eight months.
A. for
B. since
C. by
D. in

3. Listen ………………..our teacher!
A. with
B. to
C. for
D. in

4. There isn’t ………………..food in the house.
A. none
B. no
C. some
D. any

5. He arrives …………………..at six o’clock.
A. at home
B. home
C. in home
D. to home

6. Herbert has had his car………………….. 1999.
A. ago
B. since
C. to
D. for

7. How long will it ………………..to get there?
A. cost
B. lose
C. make
D. take

8. I ………………..it to you if you don’t have one.
A. give
B. gave
C. will give
D. would give

9. ………………..your homework yet?
A. Did you finished
B. Are you finishing
C. Do you finish
D. Have you finished

10. It’s the best book I …………………..read.
A. have ever
B. had ever
C. will ever
D. can ever

11. He looked very……………… when I told him the news.
A. happily
B. happy
C. happiness
D. was happy

12. She is ………………in history.
A. interests
B. interested
C. interesting
D. being interest

13. Is the Eiffel Tower taller……………….. Big Ben ?
A. then
B. than
C. as
D. of

14. At school, David was………………anyone else in his class.
A. as clever as
B. as clever than
C. cleverer as
D. cleverest

15. She speaks French ………………..than you.
A. more faster
B. more fluently
C. well
D. the most fluently

16. It began to rain while we…………………..soundly.
A. slept
B. were sleeping
C. have slept
D. are sleeping

17. She doesn’t like coffee, does she?
A. Yes, she doesn’t
B. No, she does
C. Yes, she did
D. No, she doesn’t

18. I won’t go to bed ………………….. I finish my homework.
A. until
B. when
C. while
D. since

19. Is this book ………………….. ? Yes, it’s mine.
A. you’re
B. yours
C. you
D. your

20. …………………..do you come to school? By bus
A. How
B. What
C. By
D. When

Exercise 2

Give the correct form of the word in bracket:

21. He laughed at her……………………….. (stupid)
22. This is a funny ……………………………. (comedian)
23. Tu Long is a famous ……………………… in Vietnam. (comedy)
24. How much does it cost to ……………………… a child privately? (educational)
25. Watching television can be very ……………………… (educate)

Exercise 3

In this section you must find a word from the box to complete the numbered blanks in the passage below. Use only ONE word for each blank. 

used; on; afford; enough; every; soon; wait; used; listening; home; few; who; what; won; all;

There was once a large, fat woman (26)………………had a small, thin husband. He had a job in a big company and was given his weekly wages (27)………………Friday morning. As (28)………………as he got (29)………………on Friday, his wife (30)………………to make him give her (31)………………his money, and then she (32)………………to give him back only (33)………………to buy his lunch in the office every day. One day the small man came home very excited. He hurried into the living room. His wife was (34)………………to the radio and eating chocolates there. ” You’ll never guess (35)…………… happened to me today, dear,” he said. He waited for a few seconds and then added, ” I’ll (36)………………ten thousand pounds (37)………………the lottery!” “That’s wonderful!” said his wife delightedly. But then she thought for a (38)……………… seconds and added angrily, ” but (39)………………a moment! How could you (40)………………to buy the ticket?”

Exercise 4

Put the verbs In brackets into the correct tense or form.

41.Vietnamese people ____________ (celebrate) the Lunar New Year every year.
42.This Tet, my family __________(not buy) Chung cakes. We will make them.
43. Look! Mr. Quang ___________ (repaint) his house to welcome Tet.
44.You shouldn’t ____________(wear) white clothes on the first day of Tet.
45.People spend a few days _______________(clean) their houses before Tet.

Exercise 5

Use the following sets of words and phrases to write complete sentences. 

46. People / come / all over the world/ visit / city/ Hiroshima.
……………………………………………………………………..

47. Billy / an old man that / has to live with his children.
……………………………………………………………………..

48. Oliver Twist / first published / 1838.
……………………………………………………………………..

49. It / too heavy / him / lift.
……………………………………………………………………..

50. I / able to / come / tomorrow.
……………………………………………………………………..

Đáp án:
1. A; 2. A; 3. B; 4. D; 5. B
6. B; 7. D; 8. C; 9. D; 10. A
11. B; 12. B; 13. B; 14. A; 15. B;
16. B; 17. D; 18. A; 19. B; 20. A

21. stupidity
22. comedy
23. comedian
24. educate
25. educational
26. who; 27. every; 28. soon; 29. home; 30. used; 31. all; 32. used; 33. enough; 34. listening; 35. what; 36. won; 37. on; 38. few; 39. wait; 40. afford;
41. celebrate
42. won’t buy
43. is repainting
44. wear
45. cleaning
46. People come from all over the world to visit the city of Hiroshima.
47. Billy is such an old man that he has to live with his children.
48. Oliver Twist was first published in 1838.
49. It is too heavy for him to lift.
50. I’ll be able to come tomorrow.

Tham khảo:

Top Sách Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao

Top Sách Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao
Top Sách Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao

Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng Anh 6 – Nguyễn Thị Chi

Link: https://thuvienpdf.com/bai-tap-bo-tro-nang-cao-tieng-anh-6 

Cuốn sách “Bài tập bổ trợ – nâng cao Tiếng Anh 6” do Nguyễn Thị Chi chủ biên và soạn thảo theo chương trình tiếng anh mới của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam là tài liệu giúp các bạn nâng cao năng lực tiếng anh về cả ngữ pháp, nghe nói đọc viết.

Ngữ pháp và bài tập nâng cao tiếng Anh 6 – Vĩnh Bá

Link: https://tiki.vn/ngu-phap-va-bai-tap-nang-cao-tieng-anh-6-co-dap-an-p4311027.html 

Sách được biên soạn trên cơ sở nội dung chương trình lớp 6 mới. Các bài tập giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học trong chương trình đồng thời cung cấp phần nâng cao phù hợp với đối tượng học khá.

Ngữ Pháp Tiếng Anh Nâng Cao Lớp 6 Tập 1, 2

Link: 
https://tiki.vn/ngu-phap-tieng-anh-nang-cao-lop-6-tap-1-p192453303.html
https://tiki.vn/ngu-phap-tieng-anh-nang-cao-lop-6-tap-2-p192453296.html

Cuốn sách đến từ Megabook tổng hợp đầy đủ, rõ ràng kiến thức ngữ pháp bám sát theo chương trình học, bài tập đa dạng, chia theo cấp độ kèm theo đó là lời giải chi tiết không chỉ được trình bày, giải thích một cách dễ hiểu và kỹ lưỡng, mà còn bổ sung và mở rộng giúp các bạn tiếp thu nhiều kiến thức nâng cao và toàn diện hơn.

Cuốn sách cũng cung cấp nhiều mẹo giải hay, dễ dàng vận dụng, dễ nhớ, sẽ giúp học sinh làm bài nhanh hơn và đạt điểm cao hơn, từ đó các bạn sẽ tăng thêm niềm hứng thú với môn học này.

Lời Kết 

Trên đây là những bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 nâng cao mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả.

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo