Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh | KISS English

Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh

Trong bài viết này, KISS English sẽ cùng các bạn tìm hiểu về tác hại của internet bằng tiếng Anh. Hãy theo dõi nhé.

Xem video của KISS English về cách học từ vựng siêu tốc và nhớ lâu tại đây nhé: 

Internet đã làm thay đổi cuộc sống của con người. Không thể phủ nhận rằng nó đem lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta. Nhưng bên cạnh đó, internet cũng có những mặt tiêu cực.Trong bài viết hôm nay, KISS English sẽ cùng các bạn tìm hiểu về tác hại của internet bằng tiếng Anh. 

Từ Vựng Liên Quan Đến Lợi Ích Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh

Từ Vựng Liên Quan Đến Lợi Ích Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh
Từ Vựng Liên Quan Đến Lợi Ích Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh

Screen (n) màn hình

Tablet (n) máy tính bảng

Keyboard (n) bàn phím 

Hardware (n) phần cứng

Software (n) phần mềm

Database (n) cơ sở dữ liệu

Search engine  (n) công cụ tìm kiếm 

Website (n) trang web

Browser (n) trình duyệt

To go online: lên mạng

To surf the internet: lướt mạng

To access the internet: kết nối mạng

To spend time online: dành thời gian trên mạng 

Means of communication: phương tiện giao tiếp

Lợi ích của Internet:

 Faster , cheaper and more convenient communication:  liên lạc nhanh chóng, rẻ và tiện lợi hơn

Faster international transactions: giao dịch quốc tế nhanh chóng hơn

To widen our knowledge: mở rộng tri thức

One of the widest sources of knowledge: một trong những nguồn kiến thức rộng nhất

To do research online: làm nghiên cứu, tìm hiểu qua mạng

To practice foreign languages: luyện ngoại ngữ

To chat with friends in other countries: trò chuyện với bạn bè ở nước ngoài

To keep in touch with family/friends: giữ liên lạc với gia đình/bạn bè

To make international friends: kết bạn quốc tế

Tác hại của Internet: 

Internet addiction: chứng nghiện mạng internet

To be addicted to (the internet/online games/social networks/the computer): bị nghiện thứ gì (mạng internet/game online/mạng xã hội/máy tính)

To waste time: lãng phí thời gian

To spend less time with family: dành ít thời gian hơn cho gia đình

To neglect their study: sao nhãng, bỏ bê việc học của ai

No face to face communication: không có giao tiếp trực diện

To reduce physical activities: giảm các hoạt động thể chất

Inactivity: sự kém hoạt động, ít vận động

Cyber bully: sự bắt nạt ảo, sự uy hiếp, hăm dọa qua mạng 

Cyber crimes: các hành vi phạm tội qua mạng

Spam: thông tin rác

Physical development: sự phát triển thể chất

Health-related problems: các vấn đề về sức khỏe (Ví dụ: obesity: béo phì)

Bad websites: các trang web xấu

Supervision of parents: sự giám sát của phụ huynh

Nêu Lợi Ích Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh

Lợi ích

• Internet: A big global store of information. You can find any kind of information is available on the Internet through the most popular search engines, such as google.com, bing.com, yahoo.com, etc.

Internet : Kho trữ thông tin toàn cầu lớn. Bạn có thể tìm thấy bất kỳ loại thông tin nào cũng đều có sẵn trên Internet bằng các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất, chẳng hạn như: google.com, bing.com, yahoo.com, vv.

• Share information with other people around the world.

Chia sẻ thông tin với những người khác trên khắp thế giới.

• Connects many people all over the world. It is easier to stay in touch with your friends by chatting, e-mail messages, and forums….

Kết nối mọi người trên toàn cầu: Bạn dễ dàng giữ liên lạc với bạn bè của mình hơn bằng cách chat, e-mail, forum….

• Stay updated with the latest news of the world: Most of the newspapers of the world are also available on the Internet.

Bạn luôn cập nhật những tin tức mới nhất của thế giới: Hầu hết các tờ báo trên thế giới đều có sẵn trên Internet.

• Use many services on the internet: Such as online banking, job seeking, purchasing movie tickets, and hotel reservations. Especially for entertainment, you can see movies, listen to music or play games with other people in any part of the world.

Sử dụng các dịch vụ trên internet: Chẳng hạn như ngân hàng trực tuyến, tìm kiếm việc làm, mua vé phim và đặt phòng khách sạn. Đặc biệt là để giải trí, bạn có thể xem phim, nghe nhạc hoặc chơi trò chơi với mọi người từ bất kỳ đâu trên thế giới.

• Transferring money with the Internet: Users can do it in a few seconds even on Saturday and Sunday evenings. It is faster than going to the bank.

Chuyển tiền qua Internet: Người dùng có thể thực hiện việc này trong vài giây thậm chí vào các buổi tối thứ bảy và chủ nhật. Nó nhanh hơn việc đi đến ngân hàng.

• Internet mails get in a few seconds to their destinations. With email, you can send not only texts but movies, photos, songs, computer programs, etc. Sending an email is much cheaper than phoning, or sending normal letters.

Thư điện tử chỉ mất vài giây để đến nơi. Với email, bạn có thể gửi không chỉ văn bản mà còn phim ảnh, ảnh, bài hát, chương trình máy tính … Gửi email rẻ hơn nhiều so với gọi điện thoại, hoặc gửi thư thông thường

• We can read e-books or check weather conditions.

Chúng ta có thể đọc sách điện tử hoặc xem thời tiết.

• Through the internet, we can look up the prices of certain consumer goods.

Thông qua internet, chúng ta có thể tra cứu giá của một số hàng tiêu dùng

• The internet is a means of education. We can learn a foreign language, and look up information. We can take online courses. The internet is almost an unlimited source of educational materials for you to get.

Internet là một phương tiện giáo dục. Chúng ta có thể học ngoại ngữ, tra cứu thông tin. Chúng ta có thể tham dự các khóa học trực tuyến. Internet gần như là một nguồn tài liệu giáo dục không giới hạn cho bạn.

Nêu Lợi Ích Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh
Nêu Lợi Ích Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh

Tác hại

• The waste of time: We always remain engaged with many online activities such as checking emails, chatting, online shopping, business deals, etc. Sometimes we can spend too much time listening to music or watching films on some websites. We don’t get time to rest.

Lãng phí thời gian: Chúng ta hay dính chặt vào nhiều hoạt động trực tuyến như kiểm tra email, chat, mua sắm trực tuyến, kinh doanh, giao dịch, v.v. Đôi khi chúng ta dành quá nhiều thời gian để nghe nhạc hoặc xem phim trên một số trang web. Chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi.

• The physical distance among loved ones is increasing and the emotional connection between people is missing. We can live without food but not the Internet. We feel helpless when the Internet connection is down.

Khoảng cách giữa những người thân ngày càng tăng và tình cảm kết nối giữa mọi người mất dần. Chúng ta có thể sống mà không có thức ăn nhưng không thể không có Internet. Chúng ta cảm thấy bất lực khi không có kết nối Internet

• Harmful to our health: Some people spend too much time searching and playing on the internet, which is not good for their brains and eyes. It also prevents us from some activities such as reading books or going out with our friends. In addition, some programs on the internet contain some bad content such as violence or sex which are not good for young people’s mental life.

Ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ: Một số người dành quá nhiều thời gian tìm kiếm và chơi trên Internet, điều này không tốt cho não và mắt. Nó cũng ngăn cản chúng ta từ một số hoạt động như đọc sách hoặc đi với bạn bè. Ngoài ra, một số chương trình trên internet có chứa một số nội dung xấu như bạo lực hoặc tình dục, những thứ không tốt cho đời sống tinh thần của người trẻ tuổi.

• If you spend too much time sitting in front of the computer can easily get ill. It is harmful to the eyes and sitting for a long time is also harmful to the spine.

Nếu bạn dành quá nhiều thời gian ngồi ở phía trước của máy tính có thể dễ dàng bị bệnh. Nó có hại cho mắt và ngồi lâu một chỗ cũng có hại cho cột sống.

• Many students dropped out of school or were expelled because of gaming addiction. Some people addictive to social networking, only immersed in the virtual life they created. Some people addictive to games. Violence, fighting, and shooting games on the Internet addiction to players. Some young people can be killers, crimes very dangerous.

Nhiều học sinh bỏ học hoặc bị đuổi vì nghiện game. Một số người nghiện với mạng xã hội, chỉ đắm mình trong cuộc sống ảo mà họ tạo ra. Một số người nghiện trò chơi. Các trò chơi bạo lực, đánh nhau và bắn súng trên Internet gây nghiện cho người chơi … Một số người trẻ tuổi có thể trở thành kẻ giết người, phạm vào tội ác rất nguy hiểm.

• The virus can spread rapidly and infiltrate computer systems, destroy data, and software of thousands of computers.

Vi rút có thể lây lan nhanh chóng và thâm nhập vào hệ thống máy tính, phá hủy dữ liệu, phần mềm của hàng ngàn máy tính.

• These viruses can attack your privacy and get some information about you.

Các loại virus có thể tấn công quyền riêng tư của bạn và lấy được một số thông tin về bạn

• Sometimes we don’t know if some information may be incorrect or not. Sometimes you may be confused.

Đôi khi chúng ta không biết được một số thông tin có chính xác hay không. Đôi khi bạn có thể bị nhầm lẫn.

Mẫu Bài Viết Nói Về Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh

Mẫu 1:

The Internet brings many positive benefits to our lives. However, it also has many drawbacks in life.

The emergence of the Internet caused major changes in social networking platforms that allowed people to communicate with each other without meeting face to face. This will limit face-to-face communication, making people more and more distant from each other, colder and only staring at the phone all day. From there, leading to health problems as well as relationships in society.

Furthermore, the internet is not well controlled, which can expose children to bad information when they are not aware enough. This information is sent to children independently and seriously affects children’s thinking and social cognition. Causing bad consequences, and inappropriate actions of children later.

People need to use the internet more intelligently and rationally to minimize the harm it brings.

Dịch:

Internet mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, nó cũng có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống. 

Internet xuất hiện tạo nên những sự biến đổi lớn về các nền tảng mạng xã hội cho phép con người giao tiếp với nhau mà không cần gặp mặt. Điều này sẽ hạn chế các giao tiếp trực tiếp, khiến con người ngày càng xa nhau, lạnh lùng hơn và chỉ suốt ngày chăm chú vào điện thoại. Từ đó, dẫn đến các vấn đề về sức khỏe cũng như mối quan hệ trong xã hội. 

Hơn thế nữa, internet không được kiểm soát tốt có thể khiến trẻ em tiếp xúc với các thông tin xấu khi chưa đủ nhận thức. Những thông tin này được gửi đến trẻ một cách độc lập và khiến trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tư duy cũng như nhận thức xã hội. Gây ra các hậu quả xấu, hành động thiếu chuẩn mực của trẻ sau này. 

Con người cần sử dụng internet một cách thông minh và lý tính hơn để có thể hạn chế tối đa tác hại mà nó mang lại. 

Mẫu 2:

Nowadays, the Internet has become a bridge that connects people all over the world. Besides its paramount importance, it also poses hidden risks to users. In the first place, it becomes a reason leading to depression as many people tend to compare their lives with others on social networking sites. There are thousands of online friends on social networking sites, which leads you may find yourself disconnected from your real-life friends. Secondly, Internet can make you buy things that you don’t need. The Internet provides varieties of items, so people can look at them through photos withing going to the store directly. This leads they won’t put much thought into whether they should. Last not but least, it is an unsafe place for children. There are many unethical pornography communities are available on the Internet that can cause to distract children’s minds. To sum up, we should use the Internet reasonably and effectively.

Dịch:

Ngày nay, Internet đã trở thành cầu nối kết nối mọi người trên toàn thế giới. Bên cạnh tầm quan trọng tối ưu, nó cũng tiềm ẩn những rủi ro cho người dùng. Trước hết, nó trở thành một nguyên nhân dẫn đến trầm cảm khi nhiều người có xu hướng so sánh cuộc sống của họ với những người khác trên các trang mạng xã hội. Có hàng ngàn bạn bè trực tuyến trên các trang mạng xã hội, điều này dẫn đến việc bạn có thể thấy mình bị ngắt liên lạc với những người bạn ngoài đời của mình. Thứ hai, Internet có thể khiến bạn mua những thứ bạn không cần. Internet cung cấp nhiều loại mặt hàng khác nhau, vì vậy mọi người có thể xem chúng qua ảnh khi đến cửa hàng trực tiếp. Điều này dẫn đến việc họ sẽ không phải suy nghĩ nhiều về việc liệu họ có nên hay không. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, đó là nơi không an toàn cho trẻ em. Có rất nhiều cộng đồng phi đạo đức và nội dung khiêu dâm có sẵn trên Internet có thể khiến trẻ mất tập trung. Tóm lại, chúng ta nên sử dụng Internet một cách hợp lý và hiệu quả.

Lời Kết 

Trên đây là những từ vựng cũng như cách nói về tác hại của internet bằng tiếng Anh mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả.

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo