Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Bằng Tiếng Anh | KISS English

Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Bằng Tiếng Anh

Trong bài viết này, KISS English sẽ cùng các bạn tìm hiểu về lợi ích của đọc sách bằng tiếng Anh. Hãy theo dõi nhé.

Xem video của KISS English về cách học từ vựng siêu tốc và nhớ lâu tại đây nhé: 

Từ lâu tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu. Việc nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh thuần thục sẽ giúp chúng ta dễ dàng giao tiếp hơn trong cuộc sống. Trong bài viết hôm nay, KISS English sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách về lợi ích của đọc sách bằng tiếng Anh.

Những Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Bằng Tiếng Anh

Những Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Bằng Tiếng Anh
Những Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Bằng Tiếng Anh

Tăng vốn từ vựng nhanh chóng, hiệu quả 

Lợi ích của việc đọc sách bằng tiếng Anh đầu tiên có thể kể đến đó là tăng vốn từ vựng phong phú. Bạn sẽ dễ dàng tiếp cận được từ mới đồng thời có thể đoán nghĩa của từ qua ngữ cảnh cụ thể từng trường hợp. Bên cạnh đó còn giúp bạn tăng phản xạ đọc tiếng Anh nhanh hơn.

Tích lũy kiến thức

Bên cạnh việc rèn luyện khả năng đọc hiểu nhanh hơn, lợi ích của việc đọc sách bằng tiếng Anh thường xuyên còn giúp bạn đọc tìm hiểu được những kiến thức về nhiều lĩnh vực khác nhau thông qua sách bạn đọc. Từ đó giúp bạn mở rộng kiến thức trong nhiều lĩnh vực khác nhau hơn.

Khả năng văn phong chuyên nghiệp

Từ việc đọc sách tiếng Anh thường xuyên sẽ giúp bạn có tư duy tốt hơn trong cách trình bày bài viết của mình, nó cũng làm bạn sẽ linh hoạt hơn trong việc sử dụng từ ngữ, tránh lặp từ trong bài viết.

Cập nhật kiến thức nhanh hơn

Không chỉ rèn luyện khả năng đọc hiểu, nó cũng giúp bạn tiếp cận được nhiều kiến thức nhanh hơn. Thay vì phải đợi dịch giả dịch sang tiếng Việt, bạn có thể tự mua sách và khám phá chúng bất kỳ lúc nào mà bạn muốn.

Cải thiện thu nhập

Đây hoàn toàn là một ý tưởng hay nhé. Khi đọc sách bằng tiếng Anh trở thành thói quen và phản xạ, bạn có thể thử sức trở thành dịch giả để kiếm thêm thu nhập, hoặc công tác với các báo hoặc tạp chí …

Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Bằng Tiếng Anh

Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Bằng Tiếng Anh
Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Bằng Tiếng Anh

Bố cục

  • Mở đầu: Giới thiệu chung qua về việc đọc sách và lợi ích sách mang lại.
  • Nội dung chính: Viết về những lợi ích mà sách mang lại. Liệt kê ra tầm 3-4 lợi ích, mỗi lợi ích triển khai những ý nhỏ và đưa ra ví dụ.
  • Phần kết: Tóm tắt lại những lợi ích sách mang lại và nêu lên suy nghĩ về việc đọc sách.

Từ vựng liên quan đến lợi ích của việc đọc sách bằng tiếng Anh

Atlas /ˈætləs/: Tập bản đồ

Author /ˈɔθər/: Tác giả

Bestseller /ˌbɛstˈsɛlər/: Sản phẩm bán chạy nhất

Book /bʊk/: Sách

Booklet /ˈbʊklət/: Cuốn sách nhỏ

Bookmark /ˈbʊkmɑrk/: Thẻ đánh dấu trang

Bookshop /ˈbʊkʃɑp/: Nhà sách

Bookworm /ˈbʊkwərm/: Mọt sách

Bookseller /ˈbʊkˌsɛlər/: Người bán sách

Biography /baɪˈɑɡrəfi/: Tiểu sử

Biographer /baɪˈɑɡrəfər/: Người viết tiểu sử

Page /peɪdʒ/: Trang sách

Poet /ˈpoʊət/: Nhà thơ

Playwright /ˈpleɪraɪt/: Nhà viết kịch

Content /ˈkɑntɛnt/: Nội dung

Chapter /ˈtʃæptər/ Chương

Read /rid/: Đọc

Story /ˈstɔri/:Câu chuyện

Plot /plɑt/: Sườn, cốt truyện

Masterpiece /ˈmæstərˌpis/: Kiệt tác

Fiction  /ˈfɪkʃn/: Điều hư cấu, điều tưởng tượng

Từ vựng tiếng Anh về các loại sách báo

Novel /ˈnɑvl/: Tiểu thuyết

Comic /ˈkɑmɪk/: Truyện tranh

Poem /ˈpoʊəm/: Thơ

Short story /ʃɔrt ˈstɔri/: Truyện ngắn

Textbook /ˈtɛkstbʊk/: Sách giáo khoa

Exercise book /ˈɛksərˌsaɪz bʊk/: Sách bài tập

Picture book /ˈpɪktʃər bʊk/: Sách tranh ảnh

Reference book /ˈrɛfrəns bʊk/: Sách tham khảo

Hardcover /ˈhɑrdˌkʌvər/: Sách bìa cứng

Paperback /ˈpeɪpərbæk/: Sách bìa mềm

Paperback /ˈpeɪpərbæk/: Sách bìa mềm

Autobiography ˌ/ɔt̮əbaɪˈɑɡrəfi/: Cuốn tự truyện

Encyclopedia /ɪnˌsaɪkləˈpidiə/: Bách khoa toàn thư

Thriller book /ˈθrɪlər bʊk/: Sách trinh thám

Dictionary /ˈdɪkʃəˌnɛri/: Từ điển

Nonfiction /ˌnɑnˈfɪkʃn/: Sách viết về người thật việc thật.

Science fiction book /ˈsaɪəns ˈfɪkʃn bʊk/: Sách khoa học viễn tưởng

Fairy tale – /ˈfeəri teɪl/: Truyện cổ tích

Ghost story – /gəʊst ˈstɔːri/: Truyện ma

Comic – /ˈkɒmɪk/: Truyện tranh

Detective story – /dɪˈtɛktɪv ˈstɔːri/: Truyện trinh thám

Funny story – /ˈfʌni ˈstɔːri/: Truyện cười

Bài Viết Mẫu Về Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Bằng Tiếng Anh

Mẫu 1:

Media development has many influences in human’s life when people have lots of sources to get information and take entertainment such as television, radio,… but nobody can deny the importance of reading books. Firstly, reading helps widen knowledge. People can access a wide rage of knowledge such as science, literature, biology,… The more you read, the more knowledge you gain. Next, it also reduces stress. According the latest survey, stress levels declined by 68 percent after participants read for just six minutes. The main reason is that when reading, you must focus on the characters and the plots of the book. Last not but least, reading books helps us improve our expression ability like writing and speaking. The writing style of some our favorite writers will affect ours. You may notice that the language in books are likely to be more sophisticated than your average conversation. Therefore, everyone should be encouraged to read books as much as possible.

Dịch:

Sư phát triển của truyền thông có nhiều ảnh hưởng vào cuộc sống của loài người khi họ có nhiều nguồn để tiếp cận thông tin, giải trí như tivi, đài,… nhưng không ai có thể phủ nhận được tầm quan trọng của việc đọc sách. Đầu tiên, đọc sách giúp mở rộng tri thức và từ vựng. Mọi người có thể tiếp cận các nguồn tri thức rộng lớn như khoa học, văn học, sinh học,…. Bạn đọc càng nhiều, bạn càng đạt được nhiều kiến thức. Tiếp theo, nó có thể giảm thiểu căng thẳng. Theo một nghiên cứu mới nhất, mức độ căng thẳng sẽ giảm khoảng 68 % sau khi người tham gia đọc sách chỉ sau sáu phút. Lý do chính là khi đọc sách, bạn phải tập trung các nhân vật và cốt truyện. Cuối cùng nhưng không kém quan trọng, đọc sách giúp chúng ta cải thiện khả năng biểu đạt như viết va nói. Phong cách viết của các nhà văn yêu thích sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Bạn có thể nhận ra rằng ngôn ngữ trong sách dường như phức tạp hơn trong các cuộc hội thoại hằng ngày. Vì vậy mọi người nên được khuyến khích đọc sách nhiều nhất có thể

Mẫu 2:

When having free time, I often read a book because this hobby brings me many benefits. I read many different kinds of books including documentary, science, novels, comics, history etc. Each of them has its certain impact on me, and I have to admit that they actually help me to develop in many aspects. For example, science books give me a lot of interesting information like the formation of life, the evolution of people, or the nature of the universe. When I read them, I can also have more logical thoughts, and it helps me to have the urge to explore about everything around me. Novels provide me various views of life, the ideas and words to express, and different ways to look at people. Besides those books, comics are a good source of entertainment. Authors still put in comics a lot of useful information as well as general knowledge, and the images make it more interesting for readers to. Books are such my best friends that always give me positive impacts, and I will keep on reading books as my favorite activity.

Dịch:

Mỗi khi rảnh rỗi tôi thường đọc sách bởi vì sở thích này đem đến cho tôi rất nhiều lợi ích. Tôi đọc nhiều loại sách khác nhau bao gồm tư liệu, khoa học, tiểu thuyết, truyện tranh, lịch sử..v..v. Mỗi loại có một tác động lên tôi, và tôi phải thừa nhận rằng chúng thật sự giúp tôi phát triển trong nhiều mặt. Ví dụ như sách khoa học cho tôi nhiều thông tin thú vị như việc hình thành sự sống, sự tiến hóa của loài người, hoặc bản chất của vũ trụ. Khi đọc, tôi có thể có những suy nghĩ logic hơn, và nó giúp tôi có niềm thôi thúc khám phá về mọi thứ xung quanh mình. Tiểu thuyết cho tôi cái nhìn đa dạng về cuộc sống, những ý tưởng và ngôn từ để thể hiện, và những cách nhìn khác nhau về con người. Bên cạnh chúng, truyện tranh là một nguồn giải trí tốt. Tác giả vẫn đặt vào đó nhiều thông tin hữu ích cũng như kiến thức chung, và hình ảnh khiến chúng trở nên thú vị hơn cho người đọc. Sách là người bạn thân nhất luôn mang đến cho tôi những tác động tích cực, và tôi luôn xem đọc sách là hoạt động yêu thích nhất.

Mẫu 3:

As a matter of fact that humans living rhythm has been promoted immensely with the upgrading of neo-technology and hi- technology. However, reading books is still maintained as a healthy habit and it always proves its indispensable roles in our modern life. First and foremost, books are definitely a great type of entertainment and nowadays many people come to books as a way of relaxation. Reading books regularly is believed to keep our brains healthy, refresh our soul and slip away all stress at work, in our personal relationship or other issues faced in daily life. In the second place, books strongly support our analytical thinking skills and open up our imagination by diverse sources of information. Having thorough knowledge of different fields will help us to form the basis to overcome all obstacles and challenges in the future. Last but not least, reading books trains us the ability to concentrate the mind on what we are doing. In our Internet- crazed world, it seems very difficult for us to resist the attraction of mobile phones or computer. But when you read a book, all of your attention is focused on the story and we can immerse ourselves into every small details. In conclusion, each book brings advantageous benefits to readers and it is advisable to keep a good habit of reading books regularly.

Dịch

Hiện nay, nhịp sống hằng ngày của con người được hỗ trợ nhịp nhàng cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao. Tuy nhiên, việc đọc sách vẫn được duy trì như là một thói quen lành mạnh và nó luôn chứng tỏ được những vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại của chúng ta. Điều đầu tiến, sách được coi như là một nguồn giải trí tuyệt vời và ngày nay nhiều người đến cuốn sách như một cách thư giãn. Đọc sách thường xuyên sẽ giúp cho bộ não khỏe mạnh, làm thanh thản tâm hồn chúng ta và giải toả tất cả căng thẳng trong công việc, trong các mối quan hệ cá nhân hoặc các vấn đề khác trong cuộc sống thường ngày. Không những vậy, sách hỗ trợ rất nhiều cho chúng ta kĩ năng suy nghĩ và phân tích vấn đề và phát triển trí tưởng tượng của chúng ta nhờ vào nguồn thông tin đa dạng. Có kiến thức về lĩnh vực khác nhau sẽ tạo cơ sở giúp chúng ta vượt qua mọi chướng ngại vật và những thách thức trong tương lai. Điều cuối cùng nhưng rất quan trọng, đọc sách rèn luyện chúng ta khả năng tập trung tâm trí vào những gì chúng ta đang làm. Trong một thế giới của Internet, nó dường như như rất khó khăn cho chúng ta cưỡng lại sự thu hút của điện thoại di động hoặc máy tính. Nhưng khi chúng ta đọc sách, tất cả sự chú ý của chúng ta tập trung vào việc câu chuyện và chúng ta có thể nhập tâm vào từng chi tiết nhỏ nhất. Kết lại, mỗi cuốn sách đều mang lại giá trị to lớn cho độc giả và chúng ta nên duy trì thói quen đọc sách thường xuyên.

Lời Kết 

Trên đây là tất cả những thông tin bổ ích về lợi ích của việc đọc sách bằng tiếng Anh mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả.

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo