Food And Drink Tiếng Anh (Siêu Hay) | KISS English

Food And Drink Tiếng Anh (Siêu Hay)

Bài viết dưới đây, KISS English sẽ gửi đến bạn kiến thức xung quanh chủ đề Food and Drink tiếng Anh thú vị. Hãy theo dõi nhé!

Xem KISS English hướng dẫn học tiếng Anh chủ đề Eating đơn giản:

Học Tiếng Anh Chủ Đề Eating | Ms Thủy KISS English

Food and drink là chủ đề tiếng Anh ứng dụng vô cùng rộng rãi trong giao tiếp hằng ngày. Bài viết dưới đây, KISS English sẽ gửi đến bạn tổng hợp từ vựng, mẫu câu cũng như hội thoại chủ đề food and drink tiếng Anh siêu hay. Cùng theo dõi nhé!

Từ Vựng Chủ Đề Food And Drink Tiếng Anh

Từ Vựng Chủ Đề Food And Drink Tiếng Anh
Từ Vựng Chủ Đề Food And Drink Tiếng Anh

1. Từ vựng về đồ ăn

Từ vựng về một số loại thịt

 • Salmon /’sæmən/: cá hồi nước mặn
 • Trout /traut/: cá hồi nước ngọt
 • Sardines /sɑ:’din/: cá mòi
 • Mackerel /’mækrəl/: cá thu
 • Cod /kɔd/: cá tuyết
 • Herring /’heriɳ/: cá trích
 • Tuna /’tjunə/: cá ngừ
 • Steak /steik/: bít tết
 • Beef /bi:f/: thịt bò
 • Lamb /læm/: thịt cừu
 • Pork /pɔ:k/: thịt lợn
 • Chicken /’tʃikin/: thịt gà
 • Duck /dʌk/: thịt vịt
 • Turkey /’tə:ki/: gà tây
 • Veal /vi:l/: thịt bê
 • Seafood /’si:fud/: hải sản
 • Spaghetti/ pasta /spə’geti/: mì Ý
 • Bacon /’beikən/: thịt muối
 • Egg /eg/: trứng
 • Sausages /’sɔsidʤ/: xúc xích

Từ vựng về đồ ăn nhanh phổ biến 

 • Pizza /’pi: tsə/: bánh pizza
 • Sausage /ˈsɒsɪdʒ/: xúc xích
 • Sandwich /ˈsænwɪtʃ/: bánh mì kẹp
 • Salad /ˈsæləd/: rau trộn
 • Chicken nuggets / ˈtʃɪkɪn ˈnʌɡɪt/: gà viên chiên
 • French fries /frentʃ  frais/: khoai tây chiên
 • Fried chicken /fraid ˈtʃɪkɪn/: gà rán
 • Hamburger/ burger /’hæmbɝːgə(r)/, /ˈbɜːɡə(r)/: bánh kẹp
 • Hash brown /hæʃ braʊn/: bánh khoai tây chiên

Một số món ăn Việt Nam: 

 • Spring roll: chả giò
 • Steamed rice roll: bánh cuốn
 • Coconut milk-flavoured pancakes: bánh xèo
 • Sticky rice xôi
 • Tet Sticky Rice Cakes: bánh chưng
 • Baked Honeycomb Cake: bánh bò nướng
 • Cassava and Coconut Cake: bánh khoai mì
 • Beef Stew with Baguette: bánh mì bò kho
 • Curry with Baguette: bánh mì thịt
 • Sizzling Crepes: bánh xèo
 • Vietnamese noodle soup: phở
 • Broken rice: cơm tấm
 • Sticky Rice: xôi
 • Steamed pork bun: bánh bao

2. Từ vựng về mùi vị thức ăn

TênPhiên âm Ý nghĩa
Acerbity  əˈsɜːbɪti vị chua
Acrid  ˈækrɪd chát
Aromatic  ˌærəʊˈmætɪk thơm ngon
Bitter ˈbɪtə đắng
Bittersweet  ˈbɪtəswiːt vừa đắng vừa ngọt
Bland blænd nhạt nhẽo
Cheesy ˈʧiːzi béo vị phô mai
Delicious dɪˈlɪʃəs thơm tho, ngon miệng
Garlicky ˈgɑːlɪki có vị tỏi
Harsh hɑːʃ vị chát của trà
Highly-seasoned ˈhaɪli-ˈsiːznd đậm vị
Honeyed sugary ˈhʌnɪd ˈʃʊgəri ngọt vị mật ong
Horrible ˈhɒrəbl khó chịu (mùi)
Hot hɒt nóng, cay nồng
Insipid ɪnˈsɪpɪd nhạt
Luscious ˈlʌʃəs ngon ngọt
Mild maɪld mùi nhẹ
Mild sweet maɪld swiːt ngọt thanh
Poor pʊə chất lượng kém
Salty ˈsɔːlti có muối, mặn
Sicklyˈsɪklimùi tanh
Sourˈsaʊəchua / ôi thiu
Spicy ˈspaɪsi cay
Stinging ˈstɪŋɪŋ chua cay
Sugary ˈʃʊgəri nhiều đường, ngọt
Sweet swiːt ngọt
Sweet-and-sour swiːt-ænd-ˈsaʊə chua ngọt
Tangy ˈtæŋi hương vị hỗn độn
Tastyˈteɪstiđầy hương vị, ngon
Terribleˈtɛrəblvị kinh khủng
Unseasoned ʌnˈsiːznd chưa thêm gia vị

3. Từ vựng về tình trạng thức ăn

TênPhiên âm Ý nghĩa
Cool kuːl nguội
Dry draɪ khô
Fresh frɛʃ tươi, mới, sống (nói về rau, củ)
Mouldy ˈməʊldi bị mốc, lên meo
Over-done/over-cookedˈəʊvə-dʌn/ˈəʊvə-kʊktnấu quá chín
Rotten ˈrɒtn thối, rữa
Tainted ˈteɪntɪd có mùi hôi
Tender ˈtɛndə mềm, không dai
Tough tʌf dai, khó nhai, khó cắt
Under-done ˈʌndə-dʌn chưa thật chín, tái

4. Từ vựng về đồ uống

Từ vựng về Đồ uống có cồn

 • Wine /waɪn/: rượu vang
 • Beer /bɪr/: bia
 • Brandy /ˈbrændi/: rượu bren-đi
 • Champagne /ʃæmˈpeɪn/: sâm-panh
 • Cider /ˈsaɪdər/: rượu táo
 • Lime cordial /laɪm ˈkɔrʤəl/: rượu chanh
 • Martini /mɑrˈtini/: rượu mác-ti-ni
 • Red wine /rɛd waɪn/: rượu vang đỏ
 • Vodka /ˈvɑdkə/: rượu vodka
 • Whisky /ˈwɪski/: rượu Whisky
 • White wine /waɪt waɪn/: rượu vang trắng

Từ vựng tiếng Anh về Đồ uống – trà

 • Tea /ti:/: trà (chè)
 • Green tea /grin ti:/: trà xanh
 • Black tea /ˈbʌbəl mɪlk ti:/: trà đen
 • Bubble milk tea /ˈbʌbəl mɪlk ti:/: trà sữa trân châu
 • Fruit tea /frut ti:/: trà hoa quả
 • Herbal tea /ˈɜrbəl ti:/: trà thảo mộc
 • Iced tea /aɪst ti:/: trà đá

Từ vựng tiếng Anh về Đồ uống – cà phê

 • Coffee /ˈkɑfi/: cà phê
 • Americano /əˌmɛrɪˈkɑnoʊ/: cà phê đen pha nước
 • Latte /ˈlɑˌteɪ/: cà phê sữa
 • Cappuccino /ˌkæˌpuˈʧinoʊ/: cà phê sữa bọt
 • Espresso /ˌɛˈsprɛsoʊ/: cà phê đen nguyên chất
 • Macchiato: cà phê bọt sữa
 • Mocha /ˈmoʊkə/: cà phê sữa rắc bột ca-cao
 • Egg coffee /ɛg ˈkɑfi/: cà phê trứng
 • Weasel coffee /ˈwizəl ˈkɑfi/: cà phê chồn

Từ vựng tiếng Anh về đồ uống phổ thông

 • Water /ˈwɔtər/: nước
 • Mineral water /ˈmɪnərəl ˈwɔtər/: nước khoáng
 • Juice /ʤus/: nước quả
 • Splash /splæʃ/: nước ép
 • Soda /ˈsoʊdə/: nước ngọt có gas
 • Smoothie //ˈsmuːði/: sinh tố
 • Milk /mɪlk/: sữa
 • Milkshake /ˈmɪlkˌʃeɪk/: sữa lắc
 • Hot chocolate /hɑt ˈʧɔklət/: cacao nóng
 • Lemonade /ˈlɛməˈneɪd/: nước chanh tây
 • Cola /ˈkoʊlə/: nước cô-la

Bài Viết  Tiếng Anh Về Food And Drink

Bài Viết  Tiếng Anh Về Food And Drink
Bài Viết  Tiếng Anh Về Food And Drink

Dưới đây là một số bài viết về cách làm món ăn, bao gồm từ vựng tiếng Anh về nguyên liệu, các bước làm bằng tiếng Anh:

Miêu tả bún đậu mắm đậu bằng tiếng Anh 

Cách làm salad bằng tiếng Anh

Chúc quý khách ngon miệng bằng tiếng Anh 

Các món ăn nhà hàng bằng tiếng Anh

Food And Drink Ielts Speaking

Food And Drink Ielts Speaking
Food And Drink Ielts Speaking

Dưới đây là một số câu hỏi có thể gặp trong Speaking Ielts Part 1 về chủ đề này: 

 • Can you cook?

Oh yes, I love to cook. Honestly, I don’t think I can cook very well but I always try my best. I consider it one of my hobbies.

 • Who does the cooking in your family?

My mom does. Sometimes my older sister cooks for dinner. On weekends, I sometimes cook too.

 • What is your main meal of the day?

Well, I can say, lunch is my main meal. I usually skip breakfast and I just have light dinner.

 • On what occasions do you eat special foods?

I eat special foods on special occasions like birthday parties, weddings, New Year’s, etc. Even on small and simple gatherings, there are special foods too

 • Which foods from your country do most foreign people enjoy?

I think foreign people are always eager to try local and exotic foods. In my country, tourists and foreigners seem to love our traditional noodle called “pho”.

 • What kinds of meals do you like?

I adore different meat plates. My mouth is watering whenever I see roast beef, grilled chicken or pork chops.

 • Are there any fruits or vegetables you don’t like? Why?

I’m not a picky eater, but I really hate onions and papaya. I try to avoid meals that might contain these products.

 • Are there any food you dislike?

Well of course, there is this one particular kind of food which I don’t like, the one that stinks. I can’t eat things that are too smelly, for example, durian, shrimp paste, stinky tofu. I just cannot stand the smells of them

Tham khảo: Chủ Đề Ăn Uống Bằng Tiếng Anh Hay Nhất 2022

Tham khảo: Tân ngữ trong tiếng Anh (Cực hay):

Tham khảo: Khám phá phương pháp học tiếng Anh thông minh 4.0 cùng KISS English:  

https://cafebiz.vn/kham-pha-phuong-phap-hoc-tieng-anh-thong-minh-40-cung-kiss-english

Lời Kết

Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc tìm hiểu chủ đề Food and Drink tiếng Anh. Hãy ôn tập từ vựng và thực hành mẫu câu, hội thoại chủ đề này và ứng dụng trong cuộc sống bạn nha! Chúc bạn học tốt!

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo