Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 11 | KISS English

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 11

Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn những bài tập tiếng anh lớp 7 unit 11. Hãy theo dõi nhé.

Xem ngay cách học từ vựng siêu tốc và nhớ lâu tại đây nhé: 

Video hướng dẫn cách học từ vựng siêu tốc – Ms Thuy KISS English

Bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 11 giúp học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua việc khám phá các chủ đề về “Travelling in the future”​​. Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn những bài tập tiếng anh lớp 7 unit 11 để thực hành nhé.

Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7 Unit 11

Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7 Unit 11
Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7 Unit 11

1. safety (n) /’seɪfti/: Sự an toàn

2. pleasant (a) /’pleznt/: Thoải mái, dễ chịu

3. imaginative (a) /ɪˈmædʒɪnətɪv/: Tưởng tượng

4. traffic jam (n) /’træfɪk dʒæm/: Sự kẹt xe

5. crash (n) /kræʃ/: Va chạm xe, tai nạn xe

6. fuel (n) /fju:əl/: Nhiên liệu

7. eco-friendly (adj) /’i:kəu ‘frendli/: thân thiện với hệ sinh thái, thân thiện với môi trường

8. float (v) /fləut/: Nổi

9. flop (v) /flɔp/: Thất bại

10. hover scooter (n) /’hɔvə ‘sku:tə/: một loại phương tiện di chuyển cá nhân trượt trên mặt đất

11. monowheel (n) /’mɔnouwi:l/: một loại xe đạp có một bánh

12. pedal (v,n) /’pedl/: đạp, bàn đạp

13. segway (n) /’segwei/: một loại phương tiện di chuyển cá nhân bằng cách đẩy chân để chạy bánh xe trên mặt đất

14. metro (n) /’metrəʊ/: Xe điện ngầm

15. skytrain (n) /skʌɪ treɪn/: Tàu trên không trong thành phố

16. gridlocked (adj) /’grɪdlɑːkt/: Giao thông kẹt cứng

17. pollution (n) /pə’lu:ʃ(ə)n/: Ô nhiễm

18. technology (n) /tek’nɒlədʒi/: Kỹ thuật

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 11 Trắc Nghiệm

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 11 Trắc Nghiệm
Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 11 Trắc Nghiệm

1. When he was 8 years old, he had an accident and broke __________leg.

A. mine B. he C. his D. him

2. The teacher gave the students __________ homework.

A. they B. their C. theirs D. them

3. This is a picture of Picasso. Do you like __________?

A. them B. their C. theirs D. they

4. This isn’t your chairs. It’s __________

A. my B. me

5. I want to find __________ key. I can not go home without it.

A. me B. my C. I D. mine

6. How many people are there in __________ family?

A. you B. your C. yours D. you’re

7. My jacket is on the chair, __________ is on the table.

A. she B. her C. hers D. she’s

8. This is Mr and Mrs. Simth, those are __________ children.

A. they B. them C. theirs D. their

9. That isn’t __________ mobile phone.

A. Lan B. Lan’s C. Lans D. Lan is

10. I will present __________ idea to the company tomorrow.

A. mine B. my C. me D. I

11. The mother cat and __________ kittens napped in the sunshine.

A. his B. your C. hers D. her

12. I like cream cheese on __________ bagels.

A. my B. mine C. your D. our

13. __________ grandfather used to take us fishing.

A. Mine B. My C. Our D. Ours

14. Elaine bought __________ dress at the mall.

A. yours B. mine C. her D. hers

15. The car lost __________ rear bumper in an accident.

A. it’s B. its C. his D. her

16. The horse swished __________ tail to keep flies away.

A. it’s B. its C. its’ D. the

17. This dessert is __________ but you can have it.

A. my B. mine C. yours D. delicious

18. Please return __________ money at once.

A. mine B. your C. my D. its

19. __________ car is so dirty  I can’t even tell what color it is.

A. Your B. Yours C. Hers D. Ours

20. When the cat saw the dog, it stopped in __________ tracks.

A. my B. its C. his D. hers

21. I think we__________ have electric taxis very soon.

A. may B. might C. will D. would

22. With teleportation, you disappear at a place, and then__________ in another place seconds later.

A. appears B. appeared C. reappear D. reappears

23. Every day over1,000 new cars add to the city and the city of over 20 million people is getting more and more__________.

A. expensive B. famous C. difficult D. gridlocked

24. My brother and I often come to school__________ foot.

A. at B. in C. by D. on

25. Skycycling tubes will be easy__________.

A. drive B. to drive C. ride D. to ride

Đáp án:

1. C    11. D              21. C
2. B    12. A              22. C
3. A    13. C              23. D
4. D    14. C              24. D
5. B15. B25. B
6. B    16. B              
7. C    17. B              
8. D    18. C              
9. B    19. A              
10. B20. B

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 11 Tự Luận

Bài 1: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

1. I don’t think he (win) the next election.

2. I’m sure they (not score) another goal.

3. The airport (be) busy in August.

4. (it snow) this year?

5. (you/ able) find a good job when you leave school?

6. Who do you think (win) the next World Cup?

7. Please remind me of my visit to the dentist tomorrow. (I/certainly/ forget)

8. The bus is late. I have a feeling. (not arrive) before 5 o’clock.

9. Let’s purchase at the supermarket. (Coke/ cheaper)

10. Jane knows math well. (she/ help) you.

Bài 2: Viết thành câu với thì tương lai đơn

If you do that again, I (tell) your mum.

I’m hungry! Well I (get) you something to eat.

I don’t think that we (have) a barbecue today.

In 2300 the world (be) full of robots.

She (not/ stay), if you’re not here.

We (have) any time to go shopping?

We probably (not/ see) any tigers at the zoo today.

In the future air pollution (be) worse than it is today.

I’m sure that we (see) the Queen today.

You (be) 11 years old next month.

Lời Kết

Trên đây là những thông tin về bài tập tiếng anh lớp 7 unit 11 mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả. 

Xem thêm video của KISS English: 

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo