Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 11 | KISS English

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 11

Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn những bài tập tiếng anh lớp 4 unit 11. Hãy theo dõi nhé.

Xem ngay cách dùng giới từ chỉ thời gian chính xác nhất tại đây nhé: 

Video hướng dẫn cách dùng giới từ chỉ thời gian chính xác nhất – Ms Thuy KISS English

Bài tập tiếng Anh lớp 4 nhằm giúp các em học sinh rèn luyện và củng cố các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản. Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn những bài tập tiếng anh lớp 4 unit 11 để thực hành nhé.

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 11 Trắc Nghiệm

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 11 Trắc Nghiệm
Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 11 Trắc Nghiệm

Chọn đáp án đúng

1. He often ________ his teeth after having breakfast.

A. has B. brushes C. washes D. eats

2. Today she gets ________ at five a.m.

A. for B. in C. up D. with

3. What time ________ it?

A. is B. are C. was D. be

4. I ________ to school late yesterday.

A. went B. go C. goes D. going

5. Please tell me what time ________ you do your homework?

A. did B. doing C. have D. do

6. People use ________ to read the time.

A. cars B. televisions C. news D. clocks

7. It’s time ________ to bed, son.

A. go B. to go C. went D. to go

8. We always ________ dinner at seven p.m.

A. have B. get C. take D. make

9. Today is Sunday ________ I don’t have to go to school.

A. for B. because C. and D. but

11. What………………… is it? –It’s 11.15

A. color B. time C. nationality D.name

11. It’s time ________ lunch. Let’s go to the cafeteria.

A. of B. to C. with D. for

12. It’s time to go…………………………………a walk.

A.to B. at C. for D. in

13. My mother gets up …………………………….6 o’clock every morning. 

A.at B.on C. from D.to

14. What time do………………………. go to work everyday? 

  • I go to work at 7.30

A. he B.she D. you D.they

15. I……………………….. breakfast at 6.45 every morning.

A. do B. learn C. go D.have

16. My sister……………………. TV in the morning.

A. watches B. reads C. opens D. goes

17. She……………………………. Football in the afternoon.

A. don’t play B. don’t plays C. doesn’t play D. doesn’t plays

18. My son usually ………………………………. to the park at the weekend.

A. go B. is going C. goes D. going

19. What time does your father……………………………..?.

A. go to home B. goes to home C. go home D. goes home

20. ……………………………. in his room now?

A. is Tom reading B. Does Tom read C. Tom is reading D. is Tom reads

Đọc và chọn đáp án đúng

My name is Trang. This is Tuan. He is one of my best friends. He lives near my house. He often gets up at six o’clock. He usually does morning exercises at six thirty. Then he has breakfast. We go to school together at seven fifteen. Our school starts at seven thirty and finishes at four pm. After school, I often read books in the library. Tuan often plays badminton in the schoolyard. We go home at five o’clock.

1. Tuan is one of Trang’s best _____ .

A. teacher

B. friends

C. persons

D. pupils

2. Tuan usually does morning _______ at six thirty.

A. homework

B. job

C. exercise

D. housework

3. Their school ______ at seven thirty and finished at four pm.

A. plays

B. makes

C. does

D. starts

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 11 Tự Luận

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 11 Tự Luận
Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 11 Tự Luận

Bài 1: Sắp xếp câu

Example: breakfast/ Tony/ at/ has/ 7 o’clock

Tony has breakfast at 7 o’clock.

1. you/ what/ go/ do/ time/ school/ to

_____________________________________?

2. in/ do/ you/ do/ what/ morning/ the

_____________________________________?

3. time/ is/ what/ it

_____________________________________?

4. homework/ Linda/ at/ does/ 8 o’clock/ her

_____________________________________.

5. football/ Peter/ at/ plays/ 4:45

_____________________________________.

6. I/ afternoon/ the/ play/ guitar/ the/ in/

_____________________________________.

7. gets/ my/ early/ up/ mother/.

_____________________________________.

8.  what do you do in the morning 

_____________________________________.

9. mother/ dinner/ often/ my/ at/ o’clock/ cooks/ five/.

_____________________________________.

Bài 2: Hoàn thành câu

1. What time …………………. it?

– It…………………. 9 o’clock.

2. What ………………….is it?

– It…………………. ten twelve.

3. What time …………………you get up?

– I get up …………………. six o’clock.

4. …………………. do you go to school?

– I go …………………. At six thirty.

5. What …………………. do you have lunch?

– I have lunch …………………. twelve o’clock.

6. What time …………………. she/ he get up?

– He/ She …………………. up at six o’clock.

Bài 3: Write about you

1. What time do you get up?

___________________________

2. What time do you have lunch?

___________________________

3. What time do you watch TV?

___________________________

4. What time do you do your homework?

___________________________

5. What time do you go to bed?

___________________________

Bài 4: Trả lời câu hỏi

Tuan studies at Nguyen Hue primary school. Every day he gets up at 6 o’clock. Then he has breakfast with his family at 6. 30. He goes to school at 7.15 a.m. School starts at 7.30 a.m. and finishes at 4.30 p.m. After school, he plays soccer with his friends.  He goes home at 5.30. He has dinner at 7 o’clock. Then he does his homework or watches TV with his parents. He goes to bed at 9.30.

1. What time does Tuan get up?

…………………………………………………………………………………….

2. Does he have breakfast at 6.30?

…………………………………………………………………………………….

3. What does he do at 7.15 a.m.?

…………………………………………………………………………………….

4. What time does school finish?

…………………………………………………………………………………….

5. What does he do after school?

…………………………………………………………………………………….

6. What time does he have dinner?

…………………………………………………………………………………….

7. Does he go out in the evening?

…………………………………………………………………………………….

8. What does he do at 9.30?

…………………………………………………………………………………….

Lời Kết

Trên đây là những thông tin về bài tập tiếng anh lớp 4 unit 11 mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả. 

Xem thêm video của KISS English: 

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo