Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Có Lời Giải | KISS English

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Có Lời Giải

Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn bài tập tiếng anh lớp 3 có lời giải. Hãy theo dõi nhé.

Xem ngay cách học từ vựng siêu tốc và nhớ lâu tại đây nhé: 

Video hướng dẫn cách học từ vựng siêu tốc – Ms Thuy KISS English

Bài tập tiếng Anh lớp 3 có lời giải thường bao gồm các phần đa dạng như từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu và viết, giúp học sinh làm quen với tiếng Anh cơ bản. Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn bài tập tiếng anh lớp 3 có lời giải.

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Có Lời Giải (Trắc Nghiệm)

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Có Lời Giải (Trắc Nghiệm)
Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Có Lời Giải (Trắc Nghiệm)

Bài 1: Chọn đáp án đúng

1. _________ that Tom? – No, he _______

A. Is/ is

B. Is/ isn’t

C. Are/ are

D. Are/ aren’t

2. How do you _______ her name?

A. meet

B. name

C. does

D. spell

3. Bye, Peter. See ________ next time.

A. him

B. he

C. you

D. your

4. Let’s go _______ the zoo!

A. with

B. to

C. into

D. onto

5. Is ______ name Jenifer? – Yes, it is

A. you

B. she

C. your

D. he

6. This is my grandmother …………. this is my mother.

A. or

B. and

C. in

D. is

7. ….……… is that? – It’s my mother.

A. How

B. What

C. Who

D. When

8. We often study Music in the ……………….

A. art room

B. playground

C. gym

D. home

9. The school is large and ……………….

A. beautifil

B. beautiful

C. bitiful

D. beatiful

10. Look at the ………………. There’re lots of books here.

A. pen

B. eraser

C. library

D. book

11. The gym is small but very ……………….

A. moredn

B. modenr

C. modern

D. morden

12. There are lots of computers ………………. the computer room.

A. in

B. on

C. at

D. of

Đáp án:

1.B 2.D 3.C 4. B 5.C 6.B 7.C 8.A 9.B 10.C 11.C 12.A

Bài 2: Chọn Yes/no

My name is Mai. I’m nine years old. This is my family. There are four people in my family. My brother likes using computer. My father likes reading. My mother likes cooking. I like playing with a cat.

1. Mai is nine years old.

Yes

No

2. There are five members in Mai’s family.

Yes

No

3. Mai has a sister.

Yes

No

4. Her mother likes reading.

Yes

No

5. Mai likes playing with a cat.

Yes

No

Đáp án:
1. yes
2. no
3. no
4. no
5. yes

Bài 3: Chọn đáp án đúng

1. Do you like _________ tennis? – No, I don’t. I like football

A. play

B. plays

C. playing

2. ______ do you play football? – I play football at the weekend

A. Where

B. When

C. What

3. Volleyball is her favorite _________.

A. spotr

B. spots

C. sport

4. My mother _______ her clothes at 8 p.m everyday

A. wash

B. washing

C. washes

5. My classroom isn’t big. It’s ______.

A. small

B. new

C. old

6. That ______ a door. It’s a window

A. is

B. are

C. isn’t

7. Is your school in the city _______ in the country?

A. or

B. at

C. and

8. The _____ day of week is Monday

A. one

B. first

C. second

Đáp án:

1. C 2. B 3. C 4. C 5. A 6. C 7. A 8. B

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Có Lời Giải (Tự Luận)

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Có Lời Giải (Tự Luận)
Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Có Lời Giải (Tự Luận)

Bài 1: Hoàn thành câu

1. They’re fl_ing k_te_.

2. Mai is in the di_ing room.

3. Ha_ you g_t any _orto_ses? – _ _ _, I have.

4. Whe_e is your dog? – He’s cha_ing a mo_se.

5. Ha_ she go_ any _ets? Yes, she _ a_. She has got a gree_ par_ot and_leven go_ _fish.

Đáp án:

1. Flying kites

2. Dining room

3. Have you got any tortoises? Yes, I have.

4. Where is your dog? He’s chasing a mouse.

5. Has she got any pets? Yes, she has. She has got a green parrot and eleven goldfish.

Bài 2: Viết lại câu với từ trong ngoặc sao cho phù hợp

1. It (be) a cat

_________________________________________

2. John (not be) nine

_________________________________________

3. Let’s (go) to the zoo!

_________________________________________

4. Mark (be) a doctor

_________________________________________

5. Lolly and Pat (be) students

_________________________________________

Đáp án:

1. It is a cat.

2. John is not nine.

3. Let’s go to the zoo!

4. Mark is a doctor.

5. Lolly and Pat are friends.

Bài 3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

far Is name old family north near where

Hello. My (1)…………is Bao Anh. I am eight years (2)………My (3)……………is in Thai Nguyen. It is in (4)……………Vietnam. Thai Nguyen is (5)……………Ha Noi but very (6)……………from Ho Chi Minh City. There are a lot of mountains and trees in my place. How about your place? (7)……………is it in Vietnam? (8) …… it near or far from Ho Chi Minh City?

1. name

2. old

3. family

4. north

5. near

6. far

7. where

8. is

Bài 4: Điền từ vào chỗ trống

Drawing; Sitting; Doing; Reading; Playing; Writing; Cooking; Cleaning

1. He is …………… in his bedroom.

2. She is ……………… a picture in the garden.

3. Hoa and Ann are …………… in the kitchen.

4. The cat is ……………… the ball on the chair.

5. The pupils are …………… in the classroom.

6. Lan is …………… exercise in the gym.

7. My father is …………… the letter to my sister in the living room.

8. My brother is …………… his bedroom

Đáp án: 

1 – sitting

2 – drawing

3 – cooking

4 – playing

5 – reading

6 – doing

7 – writing

8 – cleaning

Lời Kết

Trên đây là những thông tin về bài tập tiếng anh lớp 3 có lời giải mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả. 

Xem thêm video của KISS English:

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo