Bài Tập Tiếng Anh Chia Thì Tương Lai Đơn 2022 | KISS English

Bài Tập Tiếng Anh Chia Thì Tương Lai Đơn 2022

Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn những bài tập tiếng anh chia thì tương lai đơn hay và chọn lọc. Hãy theo dõi nhé.

Xem video THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN tại đây:

Xem video công thức và cách dùng thì tương lai đơn | KISS English

Thì tương lai đơn là một trong những thì cơ bản nhất của tiếng Anh. Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn những bài tập tiếng anh chia thì tương lai đơn hay và chọn lọc. Hãy theo dõi nhé.

Bài Tập Tiếng Anh Chia Thì Tương Lai Đơn (Cơ Bản)

Dưới đây là một số bài tập tiếng Anh chia thì tương lai đơn cơ bản:

Bài Tập Tiếng Anh Chia Thì Tương Lai Đơn (Cơ Bản)
Bài Tập Tiếng Anh Chia Thì Tương Lai Đơn (Cơ Bản)

Bài 1

Supply the correct word form (Future Simple – affirmative)

I ___ you later. (Call)
You _____ by train. (Travel)
He _____ soon. (Leave)
Rose _____ with us. (Play)
The weather is _____ better. (Be)
We _____ a pizza. (Have)
You _____  a new house. (Buy)
They _____ to the beach. (Go)
The children _____ it. (Do)
No one ____, I think. (Come)

Supply the correct word form (Future Simple – negative)

Sorry! I _____ it again. (Do)
You ______ for that. (Cry)
We _____ the marathon. (Run)
My team _____ the match. (Lose)
You _____ afraid. (Be)
She _____ out tonight. (Go)
The pirates _____ the treasure. (Find)
The tortoise ______ over the fence. (Jump)
The dog _____ you. (Attack)
He ______ today. (Work)

Đáp án:
Supply the correct word form (Future Simple – affirmative)

 • Will call
 • Will travel
 • Will leave
 • Will play
 • Will be
 • Will have
 • Will buy
 • Will go
 • Will do
 • Will come

Supply the correct word form (Future Simple – negative)

 • Will not/ won’t do
 • Will not/ won’t cry
 • Will not/ won’t run
 • Will not/ won’t lose
 • Will not/ won’t be
 • Will not/ won’t go
 • Will not/ won’t find
 • Will not/ won’t jump
 • Will not/ won’t attack
 • Will not/ won’t work

Video hướng dẫn cách nắm thuộc lòng 12 thì trong tiếng Anh | Ms Thuỷ KISS English

Bài 2

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu cho trước

1. He _____ arrive on time.
A. will
B. is
C. not

2. Will your folks _____ before Tuesday?
A. leaving
B. leave
C. leaves

3. We _____ get there until after dark.
A. will
B. won’t
C. will’nt

4. We will _____ what your father says.
A. see
B. to see
C. seeing

5. I don’t ________ go swimming today.
A. think I
B. think I’ll
C. thinking

6. It ________ tomorrow.
A. will snow
B. snows
C. is snowing

7. We won’t ________ until we get there.
A. knowing
B. have know
C. know

8. I ________ back before Friday.
A. ‘ll be
B. will
C. am being

9. Will you _____ at the rehearsal on Saturday?
A. go
B. be
C. have

10. I’m going to the grocery store. I think _____ buy a turkey.
A. I’ve
B. I’ll
C. I’d

Đáp án:
1 will
2 leave
3 won’t
4 see
5 think I’ll
6 will snow
7 know
8 I’ll be
9 be
10 I’ll

Bài 3

1. Tomorrow I ________ (paint) all day.
A. will be painting     B. will paint     C. will be paint

2. By the time we get there, the store ________ (close).
A. will close     B. will have closed     C. closed

3. I ________ (see) you tomorrow at 3:00 PM.
A. will see     B. see     C. will be seeing

4. After we finish this video, I ________ (see) all of this director’s movies.
A. will see     B. will be seeing    C. will have seen

5. P1: Can I come over in an hour? P2: No, I ________ (clean) the house.
A. will clean     B. will be cleaning     C. clean

6. This time next week I ________ (drink) wine in Argentina.
A. will drink     B. drink     C. will be drinking

7. She doesn’t realize what kind of person he is, but she ________ (find out).
A. will find out     B. will be finding out    C. will have found out

8. She insulted me. I ________ (speak) to her again!
A. will never speak     B. will never be speaking    C. will have never spoken

9. If he continues drinking so fast, he ________ (drink) the whole bottle by midnight.
A. will drink     B. will have drunk     C. will be drinking

10. She ________ (tell) me when her birthday is.
A. will not have told     B. will not be telling     C. won’t tell

Đáp án:
1A. will be painting
2B. will have closed
3A. will see
4C. will have seen
5B. will be cleaning
6C. will be drinking
7A. will find out
8A. will never speak
9B. will have drunk
10C. won’t tell

Bài Tập Tiếng Anh Chia Thì Tương Lai Đơn (Nâng Cao)

Bài Tập Tiếng Anh Chia Thì Tương Lai Đơn (Nâng Cao)
Bài Tập Tiếng Anh Chia Thì Tương Lai Đơn (Nâng Cao)

Bài 1

Tomorrow, students _____ (assemble) in the school playground at 08:00 am, to go to Heritage Village.  They ___ (have) their school picnic.  The bus _____ (arrive) at 08:30 am, sharp.  We ____ (reach) the Heritage Village at around 10:30 am.  On reaching, students _____ (go) around to see various displays.  The staff at the spot _____ (welcome) the students with flowers and sented perfumes.  They _____ (offer) the students snacks.  After they eat their snacks, children _____ (play) in the park.  Around 01:00 pm, all students ____ (assemble) for lunch.  They ____ (sit) in a circle and _____ (sing) songs.  At around 04:00 pm, students ____ (gather) near the bus.  They ____  (board) the bus in a queue.  At around 06:00 pm, they ____ (reach) school. Their parents ____ (pick) them up from the school.

Đáp án:
will earn
will travel
will meet
will adore
will not have
will serve
will anticipate
will not be
will be
will only happen

Bài 2

 1. beautiful /catterpillar /turn /butterfly /this /a /turn /will
 2. will /Germany /they /where /stay /when /visit /they / ?
 3. won’t /out /snows /I /not /go /if /it
 4. is /to /principal /students /the /going /the /parents /and /meet /tomorrow /their
 5. me /boyfriend /soon /please /as /call /up /as /comes
 6. they /unless /they /start /can’t /be /now /time /on

Đáp án:

 1. This catterpillar will turn into a beautiful butterfly.
 2. Where will they stay when they visit Germany?
 3. I won’t go out if it snows.
 4. The principal is going to meet the students and their parents tomorrow.
 5. Please call me up as soon as boyfriend comes.
 6. Unless they start now they can’t be on time.

Xem thêm video thì hiện tại đơn tại đây:

Video cách dùng thì hiện tại đơn | KISS English

Lời Kết 

Trên đây là những bài tập tiếng Anh chia thì tương lai đơn mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả.

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo