50 Câu Hỏi Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Theo Chủ Đề | KISS English

50 Câu Hỏi Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Theo Chủ Đề

Bài viết dưới đây, KISS English sẽ gửi đến bạn tổng hợp bài tập ngữ pháp tiếng Anh theo chủ đề. Hãy theo dõi nhé!

Xem ngay video KISS English hướng dẫn mẹo dịch tiếng Việt sang tiếng Anh chuẩn ngữ pháp:

Trong quá trình học ngữ pháp tiếng Anh, làm bài tập là việc vô cùng cần thiết giúp bạn ghi nhớ và vận dụng những gì đã học. Bài viết dưới đây, KISS English sẽ gửi đến bạn tổng hợp bài tập ngữ pháp tiếng Anh theo chủ đề kèm đáp án chi tiết.  Cùng theo dõi nha.

1. Ngữ Pháp Tiếng Anh Là Gì 

Ngữ Pháp Tiếng Anh Là Gì 

Ngữ pháp tiếng Anh gồm 3 trụ cột chính: cấu trúc câu (cú pháp), thì và từ loại. Trong đó: 

 • Thì: ngữ pháp tiếng Anh có ba thì căn bản: thì quá khứ, hiện tại và thì tương lai. Ba thì chính này chia thành các đơn vị thì theo từng bối cảnh thời gian khác nhau bao gồm: đơn, hoàn thành, tiếp diễn và hoàn thành tiếp diễn.
 • Loại từ: có 4 loại từ chính trong Tiếng Anh là danh từ, động từ, tính từ và trạng từ. Hiểu được những loại từ sẽ giúp cải thiện khả năng viết và sử dụng câu đúng ngữ pháp, vì người học sẽ biết cách đặt tên cho các đối tượng, mô tả sự vật, sự việc và diễn tả các hành động.
 • Cấu trúc câu: các cấu trúc câu quen thuộc có thể kể đến đó là: câu so sánh, câu điều kiện, câu trần thuật, câu chủ động bị động,… 

2. Chủ Điểm Ngữ Pháp Tiếng Anh Quan Trọng

Kho tàng kiến thức ngữ pháp tiếng Anh vô cùng đa dạng, trong đó có các chủ điểm ngữ pháp sau là quan trọng và ứng dụng nhiều nhất. Bạn nên tìm các bài tập ngữ pháp tiếng Anh theo chủ đề để làm nhuần nhuyễn, nắm chắc từng chủ điểm nhé.

1. Các thì trong tiếng anh

2. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

3. Câu hỏi đuôi (Tag questions)

4. Mệnh đề “wish” – ước muốn

5. Động từ khuyết thiếu (Modal verbs)

6. Cụm động từ (Phrasal verbs)

7. Nguyên mẫu có “to”/nguyên mẫu không “to” 

8. Danh động từ (Gerunds)

9. Phân từ (Participles)

10. Mệnh đề trạng ngữ (Adverbial clause)

11. So sánh (Comparison)

12. Câu bị động (Passive voice)

13. Các loại từ (Word form)

14. Số lượng (Quantity)

15. Giới từ (Preposition)

16. Mạo từ (Articles)

3. Tổng Hợp Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Theo Chủ Đề

Tổng Hợp Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Theo Chủ Đề

Dưới đây là một số bài tập ngữ pháp tiếng Anh theo chủ đề. Thực hành luôn bạn nhé

Ex1. Bài tập về thì – Đặt dạng đúng của động từ 

 1. Be quiet! The baby (sleep).
 2. We seldom (eat) before 6:30.
 3. Look! A man (run) after the train. He (want) to catch it.
 4. The sun (set) in the West.
 5. It (be) often hot in summer.
 6. I (do) an exercise on the present tenses at this moment and I (think) that I (know) how to use it now.
 7. My mother sometimes (buy) vegetables at this market.
 8. It (be) very cold now.
 9. It (rain) much in summer. It (rain) now.
 10. Daisy (cook) some food in the kitchen at present. She always (cook) in the morning.

Đáp án

 1. Is sleeping
 2. Eat
 3. Is running – wants
 4. Sets
 5. Is 
 6. Am doing – think – know
 7. Buys
 8. Is
 9. Rains – raining
 10. Is cooking – cooks 

Ex2. Câu so sánh – Hoàn thành câu từ các từ gợi ý 

1. Her daughter is ……her (beautiful).

2. Summer is……….season of the year (hot)

3. That dog isn’t…….it looks (dangerous)

4. In the past, people were …….than today (polite)

5. It is…….today than it was yesterday (cold)

6. Our hotel was …….than all the others in the town (cheap)

7. What’s …….river in the world (long)

8. It was an awful day. It was …….day of my life (bad)

9. Everest is…….mountain in the world. It is …….than any other mountain (high)

Đáp án

 1. more beautiful than
 2. hotter than
 3. as dangerous as
 4. more polite
 5. colder today than
 6. cheaper than
 7. the longest 
 8. the worst
 9. the highest
 10. more comfortable

Ex3. Câu trần thuật – Lựa chọn đáp án đúng nhất

1. Jack asked me _____.

A. where do you come from?                                         B. where I came from  

C. where I came from      D. where did I come from?

2. She asked me _____ I liked pop music.

 A.when                                B.what                                   C.if                                                 D.x

3. The doctor ____ him to take more exercise.

 A.told                                    B.tell                                       C. have told                                D. are telling

4. I wanted to know_____ return home.

A. when would she         B. when will she                 C. when she will          D. when she would

5. Claire told me that her father____ a race horse.

A. owns        B. owned                     C. owning            D. A and B

6. What did that man say ______?

A. at you       B. for you              C. to you                  D. you

7. I rang my friend in Australia yesterday, and she said it _______ raining there.

A. is       B. were       C. has been            D. was

8. The builders have ______ that everything will be ready on time.

A. promised      B. promise               C. promises                D. promising

9. The doctor _______ him to take more exercise.

A. told          B. tell                C. have told            D. are telling

10. The last time I saw Linda, she looked very relaxed. She explained she’d been on holiday the ______ week.

A. ago       B. following             C. next               D. previous

Đáp án

1. C 2. C 3. A 4. D 5. D 6. C 7. D 8. A 9. A 10. D

Ex4. Câu hỏi đuôi – Tìm và sửa lỗi sai

 1. Minh isn’t listening to music, isn’t he?
 2. He couldn’t do her a favour, couldn’t he?
 3. I’m late to this meeting, am not I?
 4. Let’s go out for a walk, will we?
 5. Turn off the fans before going out, will you?
 6. Don’t forget to repair this car, won’t you?
 7. That is his cat, is it?
 8. Na should pass her test tomorrow, should she?
 9. Read my book, will you?
 10. After it gets dark, they should leave soon, should they?

Đáp án

 1. isn’t -> is 
 2. couldn’t -> could 
 3. am not I -> aren’t you 
 4. will we -> shall we 
 5. will -> won’t 
 6. won’t -> will 
 7. is -> isn’t 
 8. should -> shouldn’t 
 9. will -> won’t
 10. should -> shouldn’t 

Ex5. Câu bị động – Viết các câu sau ở dạng bị động

1. She opens the book.

2. She buys a lot of alcohol.

3. They set the table. 

4. I took a photo.

5. We wear blue skirts. 

6. He didn’t buy the cooker.

7. They don’t help me. 

8. You do not write the essay.

9. Does that man rob the bank?

10. Does your dad pick you up?

Đáp án

1. The book is opened by her.

2. A lot of alcohol is bought by her.

3. The table is set by them

4. A photo was taken by me.

5. Blue skirts are worn by us.

6. The cooker wasn’t  bought by him.

7. I am not helped by them.

8. The essay is not written by you.

9. Is the bank robbed by that man?

10. Are you picked up by your dad?

Download thêm bài tập ngữ pháp tiếng Anh theo chủ đề: Tại đây

4. Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc

Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc

Trong quá trình học tiếng Anh, những cuốn sách là người bạn không thể thiếu giúp chúng ta tìm tòi kiến thức. Cuốn sách mới nhất hiện nay về ngữ pháp đó là BOOM! GRAMMAR – bùng nổ ngữ pháp tiếng Anh sẽ giúp người học tiếp cận và nắm chắc ngữ pháp tiếng Anh một cách tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả cao nhất.

Cuốn sách được tạo thành như một cuốn sổ tay ngữ pháp thu nhỏ, tập trung vào kiến thức cơ bản và thường gặp nhất. Điều này giúp bạn bắt đầu học một cách dễ dàng và thú vị.. Cuốn sách với 22 chủ điểm ngữ pháp thiết thực nhất bao gồm: 

 • Các loại từ: danh từ, tính từ, động từ,… cách chúng được phân loại
 • Các thì cơ bản nhất, cách ứng dụng các thì 
 • Các cấu trúc câu thông dụng nhất: câu bị động, câu hiện, câu trần thuật, câu gián tiếp và cách sử dụng chúng trong giao tiếp hàng ngày
 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh theo chủ đề theo sát mỗi bài giúp người học hiểu sâu nhớ lâu kiến thức
 • File nghe kèm sách, giúp bạn liên kết kiến thức ngữ pháp với phát âm, tạo nên một cách học toàn diện
 • Giáo viên hỗ trợ online, đồng hành trong quá trình bạn học 

Mua sách “BOOM Grammar” tại link: https://kissenglish.vn/boom-grammar/

Tải miễn phí file nghe sách “BOOM Grammar” tại link: 

https://kissenglish.vn/audio-grammar/

Nhắn tin Zalo với đội ngũ KISS English để được hỗ trợ: https://kissenglish.vn/zalo/

Lời kết

Như vậy, chúng ta vừa thực hành các bài tập ngữ pháp tiếng Anh theo chủ đề. Hãy luyện tập tích cực các bài tập ngữ pháp và các kỹ năng khác để nâng cao trình độ tiếng Anh một cách toàn diện bạn nhé. Chúc bạn học tốt.

Video tham khảo: Cùng Ms Thuỷ tìm hiểu về tân ngữ trong tiếng Anh:

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo