Bài Luận Tiếng Anh Trình Độ B 2023 (Chi Tiết) | KISS English

Bài Luận Tiếng Anh Trình Độ B 2023 (Chi Tiết)

Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn cách viết bài luận tiếng anh trình độ b. Hãy theo dõi nhé.

Xem ngay cách học từ vựng siêu tốc và nhớ lâu tại đây nhé: 

Video hướng dẫn cách học từ vựng siêu tốc – Ms Thuy KISS English

Bài luận tiếng Anh trình độ B (intermediate level) thường được yêu cầu từ học sinh hoặc sinh viên ở trình độ trung cấp. Đây là một cách để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của người viết và khả năng phân tích, trình bày ý kiến, và đưa ra lập luận. Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn cách viết bài luận tiếng anh trình độ B nhé.

Bố Cục Bài Luận Tiếng Anh Trình Độ B

Bố Cục Bài Luận Tiếng Anh Trình Độ B
Bố Cục Bài Luận Tiếng Anh Trình Độ B

Bố cục của một bài luận tiếng Anh trình độ B (intermediate level) thường gồm ba phần chính: phần mở đầu (introduction), phần thân (body), và phần kết luận (conclusion). Dưới đây là một bố cục cơ bản bạn có thể sử dụng:

Phần mở đầu (Introduction)

 • Giới thiệu chủ đề chung của bài luận và mục tiêu của bạn.
 • Đưa ra một câu hỏi, tình huống hoặc dẫn chứng để làm nổi bật vấn đề bạn sẽ thảo luận.
 • Cung cấp một tóm tắt ngắn gọn về các điểm chính mà bạn sẽ trình bày trong phần thân của bài luận.

Phần thân (Body)

 • Phân chia phần thân thành các đoạn văn riêng biệt, mỗi đoạn trình bày một ý chính hoặc một góc nhìn khác nhau.
 • Trình bày các lập luận, dẫn chứng, và ví dụ để minh chứng cho ý kiến của bạn.
 • Sắp xếp các đoạn văn một cách logic, từ ý chính đến ý phụ, và sử dụng các từ nối để tạo liên kết giữa các ý.

Phần kết luận (Conclusion)

 • Tóm tắt lại những điểm chính mà bạn đã trình bày trong phần thân.
 • Đưa ra một nhận định tổng quan về chủ đề hoặc đề xuất một giải pháp.
 • Kết thúc bài luận một cách mạch lạc và gây ấn tượng cho người đọc.

Lưu ý rằng bố cục trên chỉ là một khung cơ bản và có thể được điều chỉnh phù hợp với chủ đề cụ thể và nội dung của bài luận. Đảm bảo rằng mỗi phần trong bài luận được phát triển đầy đủ và có liên kết mạch lạc để người đọc có thể theo dõi và hiểu rõ ý kiến của bạn.

Mẫu Bài Luận Tiếng Anh Trình Độ B

Mẫu Bài Luận Tiếng Anh Trình Độ B
Mẫu Bài Luận Tiếng Anh Trình Độ B

Mẫu 1: Advantages and Disadvantages of Using Social Media

Introduction:

Social media has become an integral part of our lives, transforming the way we communicate, share information, and connect with others. In this essay, we will explore the advantages and disadvantages of using social media. While social media offers various benefits, it also presents certain drawbacks that need to be carefully considered.

Body:

 • Advantages of Using Social Media:

One of the key advantages of social media is its ability to connect people from different parts of the world. Platforms like Facebook, Instagram, and Twitter allow individuals to stay in touch with friends and family, regardless of geographical distances. 

Another advantage is the access to a wealth of information and resources. Social media platforms are a hub for news, articles, and educational content. Users can easily find information on various topics, participate in discussions, and gain knowledge from experts in different fields.

Furthermore, social media offers a platform for self-expression and creativity. Users can share their thoughts, ideas, and talents through posts, photos, and videos. This allows individuals to showcase their skills, connect with like-minded people, and even pursue career opportunities in blogging, photography, or content creation.

 • Disadvantages of Using Social Media:

One of the main disadvantages of social media is the potential for addiction and excessive use. The constant availability of social media platforms can lead to spending excessive time scrolling through feeds, often at the expense of productivity, real-life relationships, and mental well-being. 

Privacy concerns are also a significant drawback of social media. With the vast amount of personal information shared online, users are at risk of privacy breaches, identity theft, and cyberbullying. It is essential to be cautious and mindful of the information shared on social media platforms and take necessary precautions to protect one’s privacy.

Moreover, social media can contribute to a distorted sense of reality and negative self-comparison. The curated nature of posts and the emphasis on presenting a perfect image can lead to feelings of inadequacy, low self-esteem, and anxiety. It is important to recognize the difference between online personas and real-life experiences.

Conclusion:

In conclusion, social media has both advantages and disadvantages. By using social media responsibly, setting limits, and being mindful of the potential risks, we can maximize its benefits while minimizing the negative impacts on our lives.

Mẫu 2: The Importance of Environmental Conservation

Introduction:

Environmental conservation is a critical issue that requires urgent attention. In this essay, we will explore the importance of conserving the environment and the impact of our actions on the planet. Protecting and preserving our natural resources is crucial for the well-being of current and future generations.

Body:

 • Preservation of Biodiversity:

One of the key reasons for environmental conservation is the preservation of biodiversity. Our planet is home to a diverse range of plant and animal species, each playing a unique role in maintaining ecosystem balance. By conserving natural habitats and protecting endangered species, we ensure the survival of diverse ecosystems and their services, such as pollination, water purification, and climate regulation.

 • Mitigation of Climate Change:

Environmental conservation is vital in mitigating climate change. Human activities, such as deforestation, excessive carbon emissions, and pollution, contribute to the greenhouse effect and global warming. By conserving forests, promoting renewable energy sources, and adopting sustainable practices, we can reduce carbon emissions and minimize the negative impacts of climate change.

 • Protection of Natural Resources:

Conserving the environment is essential for the sustainable use of natural resources. Our planet provides essential resources like clean air, fresh water, fertile soil, and minerals. By practicing responsible consumption, reducing waste, and implementing efficient resource management strategies, we can ensure the availability of these resources for future generations.

 • Preservation of Ecosystem Services:

Environmental conservation is closely linked to the preservation of ecosystem services. Ecosystems provide essential services like water purification, soil fertility, flood control, and nutrient cycling. By protecting and restoring natural ecosystems, we can maintain these services and support the well-being of humans and the natural environment.

Conclusion:

In conclusion, environmental conservation is of utmost importance for the well-being of our planet and future generations. We can create a sustainable future by preserving biodiversity, mitigating climate change, protecting natural resources, and preserving ecosystem services. Each individual has a role in environmental conservation through responsible actions, supporting sustainable initiatives, and advocating for policy changes. Together, we can positively impact and ensure a healthy, thriving planet for future generations.

Lời Kết

Trên đây là những thông tin về bài luận tiếng anh trình độ b mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả. 

Xem thêm bài viết của KISS English:

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo